parní vodárna s cisternou

Objekt drážní parní vodárny čp. 822 stojí v areálu železniční stanice Ústí nad Labem – Střekov, asi 200 m jižně od výpravní budovy, za lávkou pro pěší vedoucí přes koleje, na západní straně kolejiště. Vodárnu tvoří patrový nepodsklepený zděný objekt vlastní vodárny s nárožními pilastry z režného cihelného zdiva, s hladce omítnutým přízemím „pumpárny“ a svisle s přelištováním obedněným patrem vodojemů, pod sedlovou, dnes eternitem krytou, střechou o velmi malém sklonu. K tomuto objektu byla na severní a jižní straně přistavěna hladce omítnutá přízemní nepodsklepená křídla s lisénami z režného cihelného zdiva na nárožích, též pod sedlovými (dnes eternitem krytými) střechami o velmi malém sklonu. Jižní, později o dvě osy prodloužené (prodloužení kryto vlnitým eternitem), křídlo sloužilo jako obydlí obsluhy vodárny (Pumpenwärterwohnung) a v severním byla kancelář a výdejna jídla. Otvory vlastní vodárny mají původní výplně, pouze dvoukřídlé dveře v přízemí západního průčelí jsou novodobé. Okna (pouze v patře) jsou jednoduchá dvoukřídlá šestnáctitabulková dovnitř otvíravá na vnější straně opatřená dvoukřídlými ven otvíravými okenicemi (v severním a jižním průčelí rámovými o čtyřech výplních a ve východním a západním průčelí svlakovými) osazenými do dřevěných šambrán. V křídlech mají otvory většinou novodobé výplně, okna jsou opatřena “bruselskými” mřížemi z betonářské oceli. Východní hlavní vstupní podélné průčelí je jedenáctiosé, vlastní vodárnou rozdělené na 7 + 1 + 3 osy. V jižním křídle jsou v 1. a ve 2. ose (v prodloužení) dvoukřídlá zdvojená okna, ve 3. ose dveře, ve 4. až 6. ose jsou malá okénka a v 7. ose další dvoukřídlé zdvojené okno, menší než ta první. V jediné 8. ose vlastní vodárny jsou v přízemí dvoukřídlé ven otvíravé pravé rámové dveře o čtyřech výplních (z nichž horní jsou zasklena) osazená spolu s trojtabulkovým nadsvětlíkem v líci fasády, nad dveřmi segmentový záklenek z režného cihelného zdiva, dnes přestříkaný břizolitem. Na jižní straně dveří je zachován ukazatel vodoznaku východního vodojemu. V patře okno již výše popsané. V severním křídle v 9. až 11. ose jsou v původních otvorech osazena novodobá zdvojená jednokřídlá okna, nad nimi zachovány segmentové záklenky z režného cihelného zdiva, pásové šambrány s ušima však byly odstraněny. Severní boční průčelí vlastní vodárny má v patře jedno okno (výše popsané), před ním, z hřebene střechy severního křídla, se tyčí vysoký komín postavený z režného cihelného zdiva na obdélném půdorysu, zpevněný ocelovými pásy. Průčelí severního křídla má na nárožích zachovány výše uvedené lisény a ve štítě dvojici úzkých průduchů. Západní zadní podélné průčelí je nejspíše devítiosé – pro před ním uskladněný materiál se dá, hlavně u severního křídla, těžko soudit. První čtyři osy patří severnímu křídlu, v 1. a 2. ose jsou možná původní okna – popis níže, 3. a 4. osa patří přístavku se zádveřím a záchodkem, kde ve 3. ose jsou dveře a ve 4. ose malé okénko. Pátá osa patří novodobým dvoukřídlým levým ven otvíravým dveřím osazeným v líci fasády v ose průčelí vlastní vodárny. Nad severním nárožním pilastrem tohoto průčelí (tedy nad severozápadním nárožím vlastní vodárny) stojí oktogonální komín postavený z režného cihelného zdiva. Poslední čtyři osy patří jižnímu křídlu. V 6. ose je přístavek, pod nímž je septik či žumpa, v 7. ose dveře snad s nadsvětlíkem osazené ve špaletě pásového štukového ostění, v 8. a 9. ose snad dvoukřídlá dovnitř otvíravá okna osazená ve špaletách původních pásových šambrán s uchy. Jižní boční průčelí vlastní vodárny má v patře jedno okno (výše popsané), před ním, z hřebene střechy jižního křídla, se tyčí vysoký komín postavený z režného cihelného zdiva na čtvercovém půdorysu, zpevněný ocelovými pásy. Průčelí jižního křídla je dvouosé, v osách stejná okna jako v 1. a ve 2. ose východního průčelí. Před západním (zadním) průčelím vodárny je jako její součást vykopána válcová cisterna napájená samospádem vodou z Labe, které teče asi 140 m západně od objektu.