partikulární škola

Samostatně stojící dům je situovaný ve svahu pod kostelem sv. Petra a Pavla (poblíž JZ nároží kostela). Na pozemku u domu vede hranice bývalé fortifikace. Patrový dům rámcově obdélného půdorysu kryje valbová střecha s eternitem. Hlavní průčelí je orientované směrem do parčíku před kostelem. Hladké fasády člení nepravidelně rozmístěná dvoukřídlá tabulková okna osazená v líci. Vstup, situovaný vpravo od středové osy, je pravoúhlý, tvořený pískovcovým ostěním s nadsvětlíkem. Novodobé dřevěné dveře mají líc vyskládaný z proti sobě kladených desek. Vedle dveři je umístěná bronzová deska s nápisem. Východní nároží průčelí je podepřené nízkým opěrákem. Boční jižní fasáda má rovněž nepravidelně rozmístěná okna stejného typu jako v průčelí (okna domu jsou vesměs novodobé kopie historických typů). Střed fasády zdobí Edikula s korintskými sloupy a rozeklaným volutovým štítem s krucifixem uprostřed. Půlkruhově sklenutý výklenek je prázdný. Nápisová deska při vstupu: "Stará škola. Původní asi kapitulní dům, v němž byla v předhusitském údobí škola kleriků a dílna k opisování knih, od konce 15. století až do tereziánských reforem 18. století zde byla městská partikulární škola. V 16. století na ní působil Jan Civilius Lomnický, básník a přítel Veleslavínův." Předmětem ochrany je dům čp. 159 a vymezené pozemky.