pilíř Nejsvětější Trojice s ohrazením

Celé sousoší vymezuje zábradlí usazené na dvoustupňové pískovcové desce na čelní stěně se dvěma zapuštěnými schodišťovými stupni. Spodní část desky je zapuštěna v terénu. Hlavní části zábradlí tvoří pilířky s jednoduchými tesanými paspartami s konkávními rohy a římsa z třístupňové desky tvořící zábradlí. Výplň zábradlí mezi pilířky tvoří pískovcové desky na vnější straně zdobené oválnými rámečky ve vnitřní ploše s reliéfy květů kopretin, prostřední orámování jsou dutá. Uprostřed plochy vymezené zábradlím stojí na plochém plintu kvádrový podstavec s předsazenou střední částí se zešikmenou čelní plochou. Na ní je hladký obdélný rámeček, v rozích s ušima, nesoucí nápis tesaný dobovou kurzívou, zvýrazněný červenou barvou. Jedná se o výtah z evangelia sv. Matouše. Gdauce / učte všecky národy křtjce ge / we gména / Otce y Syna y Ducha Svatého / Mat. XXIVII. 19. Zadní stěna pilíře hladká bez nápisů a zdobení. Na podstavci je nízká deska, na níž stojí nad střední předsazenou částí hranolový pilíř, na ustoupených krajních částech kanelované sloupy, jimž jsou předsazeny reliéfy světců. Ve spodní části středního hranolového pilíře je na čelní stěně v zubořezovém orámování vytesán reliéf sv. Jiří s typickými atributy (na koni s kopím probodávajícím draka, světcovu určení napovídá i nápis S. Giřy). Ve střední ploše čelní strany pilíře je vytesána nika s reliéfem P. Marie lemovaná negativním páskem. P. Marie stojí na skále s pokrčenou pravou nohou, sklopenou hlavou a rukama sepnutýma na prsou. Nad nikou zdobí pilíř feston. Na hladké zadní stěně středového pilíře je vytesán nápis s vročením udaným jak čísly, tak v chronogramu. Nápis zní TroggeDnoMV / BohV ke CtI postaWILa obeC / BěLoWská / A1832. Čelně vlevo vedle pilíře stojí před kanelovaným sloupem reliéf sv. Jana Křtitele, čelně vpravo reliéf sv. Josefa. Pilíř se sloupy přikrývá výrazná přesazená římsa, nad středním pilířem konvexně vzedmutá. Spodní část římsy vymezuje oblounový pásek, nad nímž jsou tři vlysy. Spodní vlys je hladký, prostřední s vejcovcem, vrchní s listovcem. Římsu ukončuje pásek, zadní stěna je hladká. Ve středu čelní plochy římsy je rokajová kartuš s reliéfem růžové rozviliny. Na římse spočívá podstavec Nejsvětější Trojice v podobě kaplice s konkávními bočními stěnami ukončené římsou s oblounovým páskem se středovými volutami. Na čelní stěně kap-lice jsou vytesány reliéfy volut a kříž s Ukřižovaným na malé skále. Nejsvětější Trojice je vy-tesána v reliéfu na oválné desce s pozadím znázorňujícím oblaka. Oblaka jsou znázorněna i na zadní straně desky. Vše je zhotoveno z jemnozrnného našedlého pískovce velmi pravděpodobně místní pro-venience. Výška sochy po římsu je 2,20 m, nad římsou 1,6 m, celkem 3,8 m.