pivovar

1/ správní budova 2/ varna s humnem a sklepy 3/ severní křídlo 4/ vstupní brána Objekt bývalého panského pivovaru je situován v severní poloze městečka, kde navazuje na rozsáhlý hospodářský dvůr, který se rozprostírá naproti zámeckému areálu. Dnes je pivovar samostatným objektem s odděleným nádvořím, přístupným vlastní branou. Jedná se o trojkřídlou převážně přízemní budovu na půdorysu ležatého U, pouze na jihovýchodním nároží byla původní výška provozního křídla varny s komínem nadezděna. Areál tvoří přízemní stavení při silnici charakteru hospodářsko-správního (původně řešené jako křídlo obytné), křídla východní a severní jsou ryze provozní (varna, sladovna, hospodářské zázemí, včetně dnes nepřístupných pivovarských sklepení). Boční východní křídlo bylo určeno pro pivovarskou výrobu, zadní severní křídlo mělo charakter stájí či skladu. Boční křídlo bylo druhotně doplněno o novodobé patro. Součástí stavby jsou i rozsáhlé pivovarské sklepy. Ve značné míře jsou dochovány původní prvky fasády pivovaru, který je datován k roku 1840, pozměněna byla původní dispozice interiéru vloženými příčkami. V prostorách interiéru jsou uplatněny klenby. 1/ správní budova Jižní křídlo při komunikaci je přízemní, 6-osé, okna šestitabulková jsou vsazena v mělce vpadlých polích. Těsně nad okny protíná fasádu úzká římsa, nad kterou je nad každou osou vyveden ve štuku bosovaný oblouk. Pouze nad 5. osou vstupu je oblouk proveden jako nadsvětlík se vsazenou paprskovou prosklenou mříží. Ve vrcholu oblouku klenák s datem 1840. Výplň vstupu kasetové dveře osazené v pískovcovém hladkém ostění. Tyto prvky fasády jsou částečně dochované i na dvorní straně a byly pravděpodobně i na ostatních křídlech objektu. Původní dispozice interiéru byla pozměněna vloženými příčkami. Prostory jsou klenuté, přístupné celkem třemi vstupy - z hlavního průčelí do úzké chodby, která ústí na dvůr. Další vstup býval z boku u brány do dvora (zazděn). Pod tímto křídlem pivovaru se nachází jednokomorový sklep polygonálního půdorysu, do kterého je možno vstoupit úzkou chodbou se samotným vstupem přímo ze dvora. 2/ varna s humnem a sklepy V pravém úhlu přilehá k budově provozní křídlo varny s převýšeným tělesem humna s vysokým komínem. Původní výška objektu byla pravděpodobně nadezděna. Interiér zvýšeného patra je osvětlen 2 a 5 osami velkých 3-dílných oken. Nástup do tohoto snad druhotně zbudovaného patra je řešen venkovním schodištěm při východní obvodové zdi, krytým menším přístřeškem. Prostor přízemí má segmentovou klenbu. Pivovarské sklepy při jihovýchodním nároží jsou v současnosti nepřístupné z důvodu destrukce podlah v části přístupové chodby do sklepení. 3/ severní křídlo Severní křídlo bylo hospodářským zázemím pivovaru. Má cihlová segmentová klenbová pole oddělená pasy. Novodobě je tato část upravena na dílny a garáže s plechovými vraty a dílenskými okny. Celý objekt je kryt valbovou střechou s taškami. 4/ vstupní brána Sevření jednotlivých křídel vytváří malé nádvoří, přístupné branou po levé straně správní budovy. Je to v cihle provedená zděná brána s nižším štítkem nad segmentově klenutým otvorem vrat, zakončená římsou. Dnes jsou v bráně osazena typová plechová vrata. Brána je kopií brány do sousedního bývalého panského dvora.