pivovar

Výrazně exponovaný přibližně trojkřídlý rozsáhlý objekt, přiléhající k objektu městské radnice s přilehlým přibližně čtvercovým dvorem. Nerovnoměrné členění nádvorní strany hmoty střídá jednopatrové a dvoupatrové partie. Hlavní desetiosé průčelí do ulice Prusinovského si zachovává hladké členění s menší nepravidelností okenních os i výšky umístění okenních otvorů. Hladká průčelní fasáda je novodobou úpravou členěna širokým obloukem průjezdu hladkého kamenného ostění s konzolami valeného zaklenutí na výsečích. Pohledově levá část bočního křídla vystupuje hmotově z uliční fasády v rozsahu čtyř okenních os. V přízemních prostorách s vloženým trojrameným schodištěm převažují trámové stropy nebo plochostropé prostory. V sníženém suterénu levé části jsou prostory na středových čtvercových pilířích sklenuty valenými klenbami na výsečích. Prostory v prvém patře jsou z velké části plochostropé, částečně s trámovými stropy.