pomník děkana Antonína Příhody

V centru parku Antonína Příhody, přiléhajícího k ohradní zdi bývalého augustiniánského kláštera, pomník děkana Antonína příhody usazený ve středu kruhového záhonu ve tvaru nízkého komolého kužele. Pomník tvořený žulovým hranolovým podstavcem a pískovcovým sousoším. Podstavec na jednom kamenném stupni nad obdélným půdorysem. Ze stupně vyrůstá podstavec nad obdélným půdorysem, sokl předstupující hranolový členěný dvojicí oblounů, podstavec hranolový s mírně předstupující patkou, v jižní čelní straně předložená deska. Na stranách předložené desky po jedné svislé esovité volutě. Podstavec ukončen masivní profilovanou římsou, zalomenou nad deskou v čelní stěně a podloženou odsazenou kordonovou hladkou páskou. V jižní čelní stěně desky majuskulní nápis tvořený plastickými kovovými písmeny: / ANTONÍN PŘÍHODA / DĚKAN, DOBRODINEC NÁŠ / *1668 †1749 /. Na severní stěně podstavce majuskulní nápis tvořený plastickými kovovými písmeny: / VĚNOVÁNO MDCCCLXXX. /. Na podstavci na nízkém postamentu pískovcové sousoší, znázorňující postavu kněze v dlouhém šatě, sedícího v křesle, s levicí opřenou o opěradlo a držící knihu, pravá ruka volně spočívá v klíně. Na stranách křesla po jednom dítku. Při pravici stojící postava hocha který se opírá o pravé koleno. Hlava kněze pootočena doprava k chlapci kterému hledí do očí. Po levici u paty křesla sedící postava dívky, levou rukou za tělem se opírá o zavřené knihy a pravou rukou obrací list knihy.