pomník Františka Palackého

Rozsáhlý pomník je situován na ploše Palackého náměstí. Mohutná kamenná architektura na půloválném půdorysu (žulové kvádry, opracovaná a neopracovaná světlá žula na železobetonových pilotech a se železobetonovým jádrem), s předloženým konvexním stylobatem o dvou stupních. Ve středu pomníku na hranolovém soklu sedící kamenná postava Fr. Palackého, nad ní nápis SVÉMU BUDITELI A VŮDCI VZKŘÍŠENÝ NÁROD. Po stranách na podkovovitých částech vytesáno vlevo ZE MDLOBY ÚTISKU a vpravo K NOVÉMU ŽITÍ BUDIL'S LID. Na zadní straně soklu nápis "NEZBÝVÁ MI NEŽ / TOUŽEBNÉ PŘÁNÍ / ABY BŮH RÁČIL / POŽEHNAT DÍLU MÉMU / ABY HOJNĚ POSLOUŽILO / NÁRODU KU POZNÁNÍ / SEBE SAMÉHO A K / UVĚDOMĚNÍ SE V TOM / ČÍM JEST A ČÍM BÝTI / MÁ...".a k tomu plastické bronzové skupiny mužských a ženských postav, symbolizující po levé straně poběhohorský útisk, napravo nezdolnost českého lidu a jeho nové vzepjetí. Na vrcholu ženská figura se vztyčenou levicí, doprovázená postavami letících Geniů, hlásá vzkříšení národa. Na zadní straně postava stařeny mezi nahými dívkami a mužskými postavami představuje Historii. /Podle: Baťková, R. a kol.: UPP - Nové Město, Vyšehrad, Praha 1998./