průčelí

Monumentální čtyřkřídlá dvoupatrová - v bočních a zadním křídle třípatrová - budova vybudovaná v mírně svažitém terénu ze západní strany uzavírá nálevkovité nám. Republiky. Průčelí do nám. Republiky s mohutnou hranolovou jižní boční věží člení dvanáct okenních os s poslední osou ve zvlněném nároží a středním odstupňovaným pětiosým rizalitem. V ose zvýšeného přízemí klasicistní portál s vodorovným překladem a sdruženými kanelurovanými pilastry na soklech nesoucími mohutné kladí se zubořezem a štukovým dekorem, na jehož krajích spočívají vázy. Přízemí pásově bosováno a prolomeno dvoudílnými obdélnými okny ve špaletách a svislým plochým orámováním. Kordonová římsa odděluje první patro prolomené obdélnými okny v motivu edikuly s trojúhelníkovými frontony, v trojosém stupni rizalitu okna větší, s frontony s vejcovcem, ve třetí a sedmé ose jen s nadokenními římsami. Těsně nad okny prvního patra obíhá po obvodu stavby pás horizontálně členící průčelí. Okna druhého patra na podokenních římsách a s plochými vpadlými šambránami. Trojosý stupeň rizalitu člení od druhého patra pilastry s iónskými hlavicemi s festony a proplétaný meandr a završuje mohutný trojúhelníkový štít se zubořezem, rizalit zastřešen valbou. Korunní římsa nese po stranách pětiosého rizalitu vázy a valbovou střechu s vikýři. Hranolová, v horní části dvakrát odstupněná věž s edikulovým portálem v přízemí prolomena nad kordonovou římsou prvního patra podvojně sdruženými obdélnými okny s plochými šambránami a nadokenní římsou, nad níž průčelí věže vertikálně člení vybraný široký pás s osovým obdélným oknem a hodinami ve vrchní části. Horní odstupněnou část s ochozem a nesenou ionskými sloupy kryje jehlancová střecha s mansardou.