radnice

Budova radnice stojí uprostřed východní strany náměstí Starosty Pavla. Dům je zděný, omítnutý v barvě světle okrové, s přiznanými kamennými prvky bosování a nárožní armatury rizalitu, ostění oken, římsy, kamenného zábradlí balkónů a váz ve štítech. Honosná neorenesanční stavba radnice je řadový dvoupatrový trojkřídlý dům o členitém půdorysu tvaru blížícímu se písmenu F. Hlavní západní průčelí otočené do náměstí je o sedmi osách, se vchodem v rizalitu ve třetí ose ze severní strany. Předmětem ochrany je budova radnice - stavba a pozemek č.parc. 5680 (část). Pokračování popisu: Dům je členěn soklem vyrovnávajícím mírně svažitý terén, patrovou římsou oddělující přízemí od prvního patra a korunní profilovanou římsou. Přízemní je opatřeno bosáží. Rizalit je ve spodní části přízemí širší s postranními křídly mírně zalomenými do prostoru, které se směrem vzhůru zužují. Vstup je završen stlačeným půlkruhovým obloukem, vsazeným do obdélné vpadliny (nápodoba brány s padacím mostem včetně štěrbin s kladkami). Vrata jsou zdobná kovová dvoukřídlá s prosklenným světlíkem, krytým kovanou mřížkou s motivy lvů. Přízemní okenní otvory jsou završeny půlkruhovým obloukem. Patrová okna jsou již obdélná s profilovanými šambránami a průběžnou parapetní římsou. Jednoduchá nadokenní římsa je nesena konzolkami, suprafenestru vyplňuje štukový dekor. V první ose ze severní strany je zdobný dvouetážový balkón, nesený segmentovým obloukem na dvou konzolách v přízemí, v patře s arkádou nesenou dvěma toskánskými sloupy a završený balkónovou plošinou s balustrovým zábradlím ve druhém patře. V patře vedle jednoduchých obdélných oken je sdružené podvojné okno v ploše balkónu a v rizalitu. Ve druhém patře je vedle výše zmíněného balkónu ještě balkón v rizalitu s balustrovým zábradlím. V první ose ze severní strany je sdružené potrojné okno s půlkruhově zakončenými oken. otvory a v první ose z jižní strany potrojné okno s obdélnými oken. otvory. U okenních otvorů druhého patra chybí parapetní římsa a nadokenní římsa se suprafenestrami. Pod korunní římsou je po celé ploše průčelí nápis majuskulou: LÉTA PÁNĚ MDCCCLXXXXVII-VIII ZE ZÁKLADŮ S POMOCÍ BOŽÍ VYZDVIŽEN JSEM. Rizalit v úrovni střechy přechází v hranolovou věž s nárožní armaturou, hodinovým ciferníkem a arkádovým ochozem. Vedle atiky jsou ve střeše zdobné vikýře a výrazný, bohatě členěný široký trojetážový štít se štukovou dekorací a s vázami, završený sochou rytíře v brnění s korouhví. Štíty jsou též ze severního a jižního průčelí. Střecha je sedlová, krytá prejzy. Střecha věže je jehlancová, krytá prejzy. Ve vrcholu je vížka s cibulovou oplechovanou stříškou s makovicí. Ostatní průčelí křídel jsou členěná pouze obdélnými okny s přízemní pásovou rustikou a jednoduchými štíty s vázami. Střechy jsou sedlové, kryté prejzy.