radnice

Omítaná jednopatrová budova stojící na severním rohu náměstí. Stavba stojí na cca 1,5 m vysokém soklu z pískovcových kvádrů. Do náměstí je průčelí otevřeno loubím o třech svrchem poloeliptických otvorech. Archivolty oblouků loubí zvýrazněny výraznou profilací, ve vrcholu jsou ukončeny výraznými klenáky a volutami tvořícími zároveň konzoly mezipatrové římsy. Fasáda přízemí je členěna pilastry, na rozích zdvojenými, na středních dvou pilířích jednoduchými, jež se opakují i v 1. patře, na němž je nastaveno kladí o jednodílném architrávu, barokně vydutím vlysu a římse na rozích zalomené. Nad římsou se zvedá do náměstí rovnoramenný štít, oživený svislými pasy nad pilastry a zakončený na obou štítových postranicích čtyřmi kamennými obelisky a dvěma vázami. Ve štítu na postranicích dva znaky, zemský – dvouocasý lev a městský – na zlatém poli hnědá krokev, kolem ni tři zlaté růže a ostrev. Uprostřed štítu je kruhové okno s dřevěnou hvězdovitou kružbou, pod tím deska s letopočtem 1876. Ve vrcholu štítu osmiboká věž s cimbuřím. Ve věži jsou kruhová okna na úhlopříčných stranách, na čelních a bočních stranách věže jsou ciferníky hodin. 1. patro do náměstí šestiosé, okna třídílná, třítabulová. Profilovaná podokenní římsa, kamenné šambrány s ušima, suprafenestra s dekorativním motivem rostlinného rámování, nad ním prolákle k hrotu vytáčená římsa na dvou konzolách, ve střední ose završená volutami. Loubí je děleno pasy na tři klenebná pole, jednotlivá pole jsou zaklenuta křížovými klenbami se zvýrazněnými štukovými žebry. Loubí je tříosé, v postranních osách čtyřdílná šestitabulová okna. Ve střední ose v pískovcovém portálu vstupní dveře, nové, v železném rámu. Portál je tvořen polosloupy s prstencem a bohatě profilovanou hlavicí, na hlavicích segmentový oblouk u paty s volutami, ve vrcholu klenák ve tvaru listu. V segmentu původní železná mříž a zbytek původního dřevěného dveřního rámu. Na středních pilířích dole v reliéfu provedené kartuše, v pravé monogram a letopočet 1718, na levé monogram F. A. G. (Fredericus Abbas). Na jižní straně do náměstí jedno trojdílné třítabulové okno v hladké fasádě. Průčelí do Kostelní ulice v přízemí děleno pilastry, na nároží zdvojenými, na 5 polí. Jedno pole tvoří otevřený oblouk loubí, ve 2. poli dvě okna s profilovanými pískovcovými šambránami, ve 3. poli ve vyšší úrovni dvě slepá okna v profilovaných šambránách s ušima a kapkami, podokenní římsy. Ve 4. poli dvě malá dvoudílná dvoutabulková okna v profilovaném ostění s ušima a kapkami, podokenní parapety, v posledním poli jedno stejné a jedno slepé okno ve stejných šambránách. V patře pilastry kopírující pilastry v přízemí, v každém poli po dvou okenních osách, levé okno v 1. a ve 4. poli pravé v 5. poli slepá. Okna v profilovaném pískovcovém ostění s ušima a kapkami, ve vrcholu klenák, oplechované parapety, okna stejná jako do náměstí. Suprafenestra s dekorativními motivy větví, rostlin a mušlí, nadokenní římsy střídavě segmentové a přímé hrotité. Přízemí a 1. patro děleno profilovanou římsou, korunní římsa řezaná s oblounem. Ve dvoře je fasáda členěna stejně jako jinde, 5. okenních os, okna i suprafenestra shodná. Střecha valbová, krytina bondský šindel. Barva fasády reflexní zelená, pilastry a římsy bílé. Vjezd do dvora z Kostelní ulice dřevěnými dvoukřídlými vraty, vrata bedněná prkny kladenými šikmo proti sobě, v pravém křídle se vstupními dvířky. Vrata v portálu tvořeném pískovcovými sloupky na kamenném soklu, sloupky s profilovanou hlavicí, na nich půlkruhový oblouk z pískovcových kvádrů. Ohradní zeď se sedlovou stříškou krytou bobrovkami. V přízemí přístavku vstupní dveře v kamenném hranolovém portálu. Přízemí od patra odděleno oplechovanou profilovanou římsou. V patře na nároží dva pilastry, ve střední části v rustikově členěné fasádě dvě dvojitá třídílná třítabulová okna. Profilovaná korunní římsa, střecha valbová, pokrytá eternitem. Fasáda přístavku i ohradní zdi dvora šedé barvy, polosloupy, pilastry, římsy a rustiky bílé.