radnice

Dvoupatrová budova se zvýšeným středním rizalitem. Uprostřed nad rizalitem čtyřboká věž, ukončená cibulovitou bání s lucernou. Rizalit má 3 okenní osy, po obou stranách rizalitu jsou 2 okenní osy. V přízemí uprostřed fasády je portál s eliptickým segmentem, orámovaný kamenným ostěním do tvaru obdélníka. Po stranách portálu okna s půlkruhovitým uskakujícím zaklenutím. Ostatní okna v přízemímají rovný nadokenní překlad. Fasáda v přízemí v omítce imituje rustiku, provedenou rytými čarami v omítce. Ostatní část přízemí mimo rizalit je dělena v omítce na pásy. Nad přízemím je římsa, 1. patro je zdobené takto: Uprostřed rizalitu hluboká nika ve tvaru mušle, před ní vystupuje dopředu vyhnutý balkon s rokokovými kuželkami. Okna jsou stejná jako v přízemí, s rovnou podokenní římsou. 1. a 2. patro je děleno v části rizalitu pilastry s ionskými hlavicemi, se zavěšeným věncem květin. Části po stranách rizalitu jsou děleny lizenami. Nad okny 1. a 2. patra je štuková pásková ornamentika. Okna 2. patra jsou tvarově stejná jako v 1. patře. Okna po stranách rizalitu nemají nadokenní římsy, jen šambrány a nad středem okna klenáky provedené ve štuku. Nad rizalitem nad hlavicemi je vlys a segmentová ohnutá římsa. Věž probíhá v šíři střední části rizalitu, vymezená 2 středními pilastry. Okna věže se tvarově liší od oken budovy. Nad okny jsou hodiny. Římsa věže je opět segmentově prohnutá v části nad hodinami. Báň je osmiboká, pobitá měděným plechem. Střecha sedlová, krytá dvojitou taškovou krytinou, se 4 malými vikýřky ve tvaru volského oka.