radnice

Radnice je umístěna v nárožní poloze ve východní části náměstí. Patrová budova postavená na obdélném půdorysu a ukončená sedlovou střechou má hlavní průčelí orientované směrem do náměstí. Dvouosé průčelí je v přízemí prolomeno dvěma oblouky loubí zdobenými vrcholovými klenáky. Patro - oddělené mezipatrovou plochou římsou - má v každé ose umístěné dvoukřídlé tabulkové okno osazené ve špaletě a rámované páskovou šambránou s profilem. Obě podlaží člení trojice mohutných podložených pilastrů, jejichž hlavice přecházejí do hlavní římsy. Hlavním výrazovým prvkem průčelí, respektive domu je atikový tříosý štít s volutovými křídly, zvedající se nad vysazenou profilovanou hlavní římsou. Štít rozčleňují do tří polí pilastry s bohatě zdobenými hlavicemi. V každém poli je umístěno oválné zrcadlo vymezené profilovaným rámem, krajní pole navíc zdobí obdélný, na koncích volutovitě stočený páskový rám. Atypicky řešena je hlavní štítová římsa; nad krajními poli má tvar rozeklatého segmentového frontonu s půlkruhově zvednutou základnou, nad středním polem je rovná. Za štítem, v ose průčelí, vyrůstá hranolová hodinová věž završená zploštělou cibulovou střechou s lucernou pobitou plechem. . Sedlovou střechu pokrývá prejzová krytina. Boční fasády mají v patře pět, respektive šest okenních os. V severní uliční fasádě je situován vstup do domu tvořený pravoúhlým pískovcovým portálem s nadsvětlíkem. Portál je zdobený plochými profily, čabraky a růžicemi. V nadpražní římse je medailon s letopočtem 1826. Druhý vstup do domu je veden z podloubí. Podloubí je sklenuto dvěma poli valené klenby s lunetami. Předmětem ochrany je budova radnice a příslušný pozemek.