radnice

Čtyřkřídlá dvoupatrová budova, situovaná hlavním průčelím do středu severní fronty Perštýnského náměstí. Delší 15 osá křídla průčelí a kratší příčná 9 osá boční křídla svírají téměř čtvercový dvorek. Průčelí do náměstí je rozděleno na tři díly vystupujícími věžovitými rizality. Krajní části jsou čtyřosé, rizality mají po jedné okenní ose a střední část, završená ústupkovým štítem, je pětiosá. Na pískovcový sokl, prolamovaný šířkovými obdélnými okénky do suterénu navazuje mohutná římsa a na kvádrová rustika 1NP. Střed fasády je přerušen bosovaným vstupním portálem s nápisem: ZBUDOVÁNO LÉTA PÁNĚ MDCCXCIII ve vlysu pod konzolovou římsou. Dveřní výplň tvoří dvoukřídlá původní vrata, doplněná v nadsvětlíku i v zrcadlech původními mřížemi. Na jednoduchou kordonovou římsu nad 1NP navazuje na stranách kamenný ornamentální vlys, ve střední části parapetní výplně s kuželkami. Pod okny 2NP probíhá podokenní římsa. Dále je fasáda kromě průběžné podokenní a nadokenní římsy 3NP hladká, pojednaná stylizovanými sgrafitovými motivy, které ve středu os mezi okny 2NP a 3NP tvoří medailony s poprsími. Ve střední části jsou navíc mezi okny 3NP zasazena obdélná výšková zrcadla s figurálními malbami. Osazené okenní výplně jsou typu T, v 1NP v jednoduchých ostěních, ve 2NP v lištových šambránách s přímou suprafenestrou na volutových konzolách, ve 3NP v lištových šambránách. Výjimku – polokruhově zaklenutá okna rámovaná kamennými sloupky s polokruhovým záklenkem, tvoří okna 2NP střední části. Rizality se z fasády vymykají. Mají hladkou omítku bez sgrafita, s nárožním kvádrováním a o patro převyšují korunní římsu věžovými nástavci. Věže mají na každé straně stylizované sgrafitové parapetní výplně s motivem baluster, nad kterými jsou tři polokruhově zaklenuté otvory (nesené sloupky a v rozích hranolovými pilířky) – střední je prolomený oknem, krajní osazeny reliéfy postav v mušlových nikách. Zadní fasáda má okrovou barvu a je doplněna sgrafitem. 15 osé průčelí je obráceno do Wernerova nábřeží a dělí je dva mírně vystupující rizality, završené tříetážovými štítky se segmentovým zakončením, mezi kterými probíhá segmentovými otvory prolamovaný parapet. Přízemí je členěno kvádrovou rustikou, na kterou navazuje jednoduchá kordonová římsa, parapetní římsa oken 2NP a pásová rustika 2NP, zakončená parapetní římsou oken 3NP. Nadokenní římsa 3NP odděluje sgrafitový ornamentální pás, který přechází do profilované korunní římsy. Osazená okna jsou pravoúhlá se čtyřtabulkovými výplněmi, v přízemí zasazená do ploché šambrány ve 2NP do lištového ostění s přímou suprafenestrou na volutových konzolách a ve 3NP do lištového ostění s jemnější profilací přímé suprafenestry. Na střední části se odlišují okna 2 a 3NP – je do nich vložen kříž. Mezi okny 3NP je na rizalitech a střední části použita sgrafitová dekorace – na rizalitech okno rámují figury, mezi okny střední části ornament. Dvorní průčelí je omítnuto světle žlutě a v přízemí ve smetanové barvě. Architektonické prvky mají okrovou barvu. Z jižního křídla do dvorního průčelí vystupuje pětiboký schodištní rizalit, náročněji arch. pojednaný – mezi polokruhově zaklenutými otvory vstupů v přízemí jsou situovány opěráky, ukončené nad kordonovou římsou nad 1NP. Následují okna s polokruhovým záklenkem a s pravoúhlými plochými šambránami, která mají ve cviklech vpadlá zrcadla, a jsou zakončena přímými profilovanými suprafenestrami. Nad nimi jsou osazena slepá šířková obdélná okénka s plochými šambránami a přímými suprafenestrami, následuje zubořezová římsa a okna 3NP s průběžnou parapetní římsou v profilovaných šambránách a korunní profilovaná římsa. Přízemí křídel i rizalitu je členěno pásovou bosáží. Osazená okna mají ploché šambrány a jsou většinou dělená křížem. Na dvorní fasádě je patrné, jak je posunuta přední část budovy proti zadní – zadní je o patro nižší a ustupuje o půl patra proti přední (jižní) části u Perštýnského náměstí. Budovu kryje systém sedlových střech s raženou tmavě hnědou krytinou. Krovní systém vaznicový, se stojatou stolicí a vaznicí na pozednici a v polovině výšky krovu. Půda kryta půdovkami. INT: půdorys čtyř křídel, které od sousedních objektů oddělují tzv. „vězeňské dvorky“ – úzké šachty, do kterých ústila okna šatlavy. Většina křídel má aditivně řazené prostory kanceláří, přístupné z chodby při dvorní fasádě. Chodby v patrech mají ploché stropy, v přízemí a v reprezentativním jižním vstupním křídle jsou klenuté křížovými klenbami. Většina komunikačních prostor má zachovanou původní dlažbu, která se v křídlech a patrech liší a vznikla v Rakovnické továrně na mozaikové dlaždice. Kancelářské prostory jsou plochostropé. V budově se nachází několik reprezentativních prostor – v jižním křídle je reprezentativní schodiště za hlavním vstupem, pokračující v rizalitu – na stěnách původní dekorativní výmalba, na plochém stropu rizalitu a v přilehlých částech chodeb také. V západním křídle ve 2NP se nachází historický sál – přes celou šířku dispozice, původní dřevěné táflování, kazetový strop, nábytek a výmalba historickými obrazy. V jižním křídle je vpravo od vchodu oddací síň, zaklenutá do traverz zrcadlovými klenbami a rozdělená na dvě části vložením dvou pilířů a tří polokruhově zaklenutých otvorů. Ve 2NP východního křídla je umístěna zasedací síň, která je klenutá zrcadlově do traverz, pod ní se v 1NP nachází prostor nově upraveného foyer, kterým se po schodech vstupuje do hudebního sálu, situovaného ve východním nároží jižního křídla (ve 2NP a 3NP, jelikož západní křídlo je proti ostatním o polovinu patra sníženo – vzhledem k úrovni terénu). Hudební sál má plochý strop s polychromovanými štukovými dekoracemi a malbami v soustředných zrcadlech. Ve středu je prolomen kruhovým otvorem pro zavěšení lustru, opatřeným vegetabilní mříží. Stěny sálu člení asi ve výši 2,5 m profilovaná kordonová římsa, na kterou nasedají sdružené pilastry s kompozitními hlavicemi. Zadní část (západní) má vložen balkón s rovným středním úsekem a čtvrtkruhově vystouplými krajními částmi. Zábradlí balustrové. Balkon nesou dvě dvojice sloupů přízemí, na které na soklech dělících balustrádu navazují další subtilnější sloupy, opřené o překlad stropu. Suterén je utilitárně přizpůsoben technickému zázemí, jen v jižní části západního křídla se na jednom místě dochoval původní stav – jedna z malých cel pro vězně je opatřena původními dřevěnými dveřmi v profilované zárubni s masivním kováním, otvorem kruhového kukátka a čtvercového okénka s kovovými dvířky na podávání jídla, krabicovým zámkem a plechovým štítkem s číslicí 2.