radnice

Objekt radnice v Českém Dubu je situován ve střední části náměstí B. Smetany. Jedná se o stavbu obdélného půdorysu s rozšířenou jihozápadní částí vystupující v podélných průčelích formou rizalitů. V severním nároží vystupuje osmiboká pětipodlažní věž ukončená cibulovitou bání s lucernou. Vlastní objekt má dvě nadzemní podlaží a suterén, který díky svažitému terénu částečně vystupuje v jihovýchodním průčelí nad úroveň náměstí. Střecha je sedlová, v jihozápadní části s rizality na ní navazuje kolmá střecha stejného typu. Krytina je z vláknocementových šablon typu dánský obdélník. Suterén je přístupný tříramenným schodištěm ze vstupní haly přízemí a venkovním schodištěm z jihovýchodního průčelí. Dispozice má základní uspořádání do šesti příčných traktů, z nichž některé jsou dodatečně přepříčkovány. Jihozápadní dvojici traktů tvoří mladší přístavba z let 1905–1907. Dále následuje třetí úzký komunikační trakt, čtvrtý trakt se schodištěm z přízemí, pátý úzký komunikační trakt a na severovýchodě šestý rozlehlý trakt s podvěžím. Trakt se schodištěm je dvoudílný, schody ústí do jižního dílu, ze kterého se vstupuje půlkruhovým renesančním portálem s okosením do pátého traktu. Tento úzký trakt je zaklenut půlkruhovou valenou klenbou. Severovýchodní trakt má dva díly, severní z nich je přístupný opět renesančním půlkruhovým portálem. Místnost je opatřena valenou půlkruhovou klenbou a je druhotně přepříčkována na tří prostory. Příčky jsou vložené pod klenbu a na rozdíl od obvodového zdiva je jejich zdivo z pálených cihel. Vstupy mají pravoúhlé špalety, dřevěná futra a jedny dochované svlakové dveře. Po obvodu místnosti jsou starší lavice z lomového zdiva. V severním rohu je vstup do podvěží zaklenutého cihelnou velenou klenbou s otiskem po šalování. Dvojice úzkých oken má segmentové záklenky. Jádro radnice pochází z r. 1565, jednou z mála dochovaných součástí renesanční dispozice je záměrem dotčená místnost v suterénu, přístupná směrem od schodiště dvojicí renesančních portálů. Naposledy sloužila tato prostora jako sklad uhlí a v souvislosti s tímto využitím byla přepažena na tři části. Datace této úpravy nebyla zjištěna, ale patrně k ní došlo až po přístavbě radnice z let 1905–1907 (dle návrhu vídeňského architekta Wilhelma Klingenberga, prováděcí projekt vypracoval liberecký stavitel E. Schäfer).