radnice

V Riegorvě ulici ústící do náměstí E. Beneše se v řadové zástavbě nachází bývalá barokní radnice orientovaná do přilehlé ulice vstupním průčelí. Budova je situována na čtvercovém půdorysu se středovou prostornou místností, nad kterou se zvedá barokní věžička a ke čtverovému půdorysu je ze severní strany připojeno novější krátké křídlo. Památková ochrana se vztahuje na budovu staré radnice včetně pozemku. Budova je jednopatrová, do čtverce stavěná s krátkým křídlem připojeným ze severní strany. Uprostřed čtverocého půdorysu je prostorná místnost, nad níž se nad střechou zvedá zasklená barokní věžička. Budova je kryta sedlovovou střechou se zvalbením nad křídly do dvora. Střecha je kryta pálenou bobrovkovou krytinou. Hlavní uliční průčelí je barokní, 11 okenními osami, přičemž tři severní jsou tvoří připojené křídlo. Průčelí je členěno sdruženými nárožními lizénami v přízemí i v patře, doplněné sdruženými lizénami v místě připojení severního křídla. Přízemí je hladké, ukončeno patrovou kordónovou římsou a je členěno dvěma dveřními polokruhovými otvory v portálu, dvěma segmentovými výkladcovými okny ve štukové šambráně s vrcholovým klenákem a v severním křídle třemi okenními otvory ve štukové šambráně. Okna v severním křídle jsou dvoukřídlá, šestitabulková a osazena ve špaletě. Polokruhové portály mají zvýrazněny postraní a vrcholové klenáky, které jsou zvýrazněny dalšími dvěma klenáky po stranách. Dveře se segmentovým skleněným nadsvětlíkem jsou rámové s s ozdobně skládaným pokryvem na líci křídla, doplněné hřeby. Patro je rozděleno na osm okenních os a tři okenní osy severního křídla, přičemž u osmi okenních os jsou dvě středová okna v rizalitu zvýrazněném lizénami. Okenní otvory jsou v profilovaných štukových šambránách, v parapetech se štukovou obdélnou výplní a v napraží s vrcholovým klenákem a jednoduchým štukovým "frontonem". Vrcholové klenáky přecházejí do korunní profilované římsy. Středová okna v rizalitu nemají vrcholový klenák, ale segmentově projmutou nadokenní římsu. Okna jsou dvoukřídlá, členěna na osm polí, s pevným poutcem v horní čtvrtině. Okna jsou osazena ve velmi mělké špaletě. Jižní, z větší části zastvěný, štít je hladký, bez profilací a členění. Zadní dvorní fasády hladké, členěny okenními otvory. Okna šestitabulková, osazena v mělké špaletě. Fasády jsou ukončeny jednoduchou korunní římsou. Nad střechou se nachází barokní čtvercová věžička se segmentovými širokými okny, ukončená římsou a vrcholí šindelovou věžicí s prosklením.