radnice

Radnice se nalézá v nárožní poloze při ústí Radniční ulice na náměstí Svornosti. Patrový objekt má v přízemí klenuté podloubí, které se do náměstí a Radniční ulice otevírá lomenou arkádou. Půdorysně rozsáhlá budova má tři sedlové nebo polovalbové střechy kryté bobrovkou. Pohledová šířková fasáda se obrací k jihu do prostoru náměstí. V přízemí se otevírá celkem šest lomených a půlkruhových oblouků arkády. V patře je nepravidelně rozmístěno sedm oken v intervalu 1+2+3+1 a do prostoru podkroví je prolomeno 5 nestejně velkých oken v intervalu 1+1+2+1. Nad korunní římsou běží atika s dvěma pásy polopilířků a kuželek. V jz. nároží atiky je zavěšen zvonek a na římse jsou postaveny keramické rokokové vázy. Na hlavní fasádě, v její levé části jsou na fasádě analyticky odhalena kamenná ostění goticko- renesančních oken. Mezi nimi jsou na fasádě namalovány v oválných kartuších čtyři znaky – České království, městský znak, erb Schwarzenbergů a Eggenbergů. Znaky byly upraveny v roce 1800 a restaurovány roku 1986. Interiér radnice je přístupný portály z jižního ramene podloubí. I přes řadu úprav se v přízemí zachovalo dosud čitelné členění obou domů. V levé části jižního podloubí se nalézá vstup s mírně stlačeným půlkruhovým záklenkem, kudy se vchází do velké, valeně klenuté místnosti v jz. části přízemí. V levé (západní) zdi je analyticky přiznáno ostění sedlového pozdně gotického ostění. Na kratší severní straně jsou odhaleny a restaurovány zlomky středověkých nástěnných maleb. V levé části se zachoval zbytek rozvilin a část rozměrného výjevu, lemovaného po obvodu červeným pásem. Na obraze lze rozeznat koně a jezdce na druhém koni, kteří kráčejí za postavou korunovaného krále. Nad postavami je v horním rohu obrazu namalovaná stylizovaná veduta hradu nebo hrazeného středověkého města (?). Zachoval se tu pouze zlomek rozsáhlého průvodu postav, který by snad bylo možno podle korunované postavy interpretovat jako průvod Tří králů a v pravé zaniklé části hypoteticky předpokládat postavy dvou zbývajících králů a monumentální postavu sedící Panny Marie s Ježíškem na klíně (??). Ve stěně s nástěnnými malbami se nenalézá vstup do klenutých středověkých sklepů. Valené klenby prostor a spojovacích chodbiček mají zřetelné otisky šalování. Podlahy jsou kryty valounovou a cihelnou dlažbou. Výjimkou je sklepní prostor v jz. části půdorysu, který prošel úpravou ve 20. století a je dnes uzavřen železobetonovým stropem.