radnice Hláska

Ve východní části náměstí volně stojící zděná omítaná trojkřídlá čtyřpodlažní budova s valbovými střechami krytými pálenou taškou. Dominantou budovy je hranolová věž, která v horní části přechází v třípatrový oktogon s ochozem, zakončený bání s dvěma otevřenými lucernami. Budova kolem věže sestává ze tří kolmo k sobě postavených dvoutraktových křídel s půlválcovým schodišťovým rizalitem. Parter je prolomen velkými obloukově ukončenými okny s bosovaným orámováním, okna v dalších podlažích jsou obdélná sdružená. Průčelí jsou horizontálně členěna kordonovými římsami, římsa nad 2. NP je v hlavním průčelí doplněna o balustrády. Fasády jsou na nárožích zvýrazněny polygonálními arkýři se zvoncovými střechami, boční průčelí završují štíty. Nároží v parteru akcentováno bosovaným armováním. Historizující dekor (např. erbovní štítky nad hlavním vstupem) vychází z renesančního tvarosloví.