radnice města Žižkova

Honosná neorenesanční stavba z let 1888 - 1890 se skládá ze dvou křídel, vstupní válcové části a třípatrového domu v ul. Lipanské, přistaveného k budově radnice r. 1911 J. Fričem. Jde o třípatrový trojosý dům s balkónem v centrální ose 2. p. a fasádou završenou segmentovým štítem s florální dekorací. Objekt je dvoupatrový s trojramenným schodištěm směrem do dvora a obytnými místnostmi situovanými do ulice. Vstupní válcová část s přízemní bosáží je zakončená kopulí se 3 hodinovými ciferníky a lucernou. Nad půlkruhově zakončeným vstupem probíhá ochoz s balustrádou, obě kruhové místnosti osvětlují 3 okna v edikulách. Křídlo do náměstí je arch. výraznější než uliční. Tvoří 2 části: hlavní levá tříosá část je v 1. p. prolomena trojdílnými okny, v 2. p. vystupují 3 balkóny přístupné prosklenými trojdílnými, půlkruhově zakončenými dveřmi. Pravou část osvětlují 2 sdružená okna jako u uličního křídla. Válcovou část s křídly spojuje mohutná hl. římsa na konzolách. V nárožích obou křídel mezi 1. a 2. p. kartuše s městským znakem. Křídlo v Lipanské ul.- dvoupatrová budova má zajímavou dispozici. Autor situoval nárožní vstupní část jako dva válce v úhlopříčné ose. V předním se 3 vstupy je v přízemí vestibul klenutý plochou klenbou s lunetami, v patrech místnost prezídia a komisí. Ve dvorním válci trojramenné schodiště. Obě křídla, navazující na komunikační střed, jsou řešena jako dvoutrakt s hlavními místnostmi do ulice. V 2. p. původně zasedací síň, dnes obřadní, vstupuje se do ní dvěma edikulovými portály, třetí shodný portál s korintskými pilastry, nesoucími zalamované kladí, vede do kruhové místnosti v nároží, která sloužila jako místnost komisí (nyní předsíň obřadní síně).