radnice stará

Jednopatrová zděná budova uprostřed fronty měšťanských domů, které převyšuje o atikový štít, pravidelně šestiosá s nevýrazným dvojosým středním rizalitem, završeným ústřední věžičkou. Na přízemí, pojednané pásovou rustikou, členěné dále soklem a ukončené profilovanou kordonovou římsou spočívá odlehčené patro (piano nobile), kde rustika je omezena pouze na podložení rizalitu, nárožních hladkých pilastrů a dále na pilastry mezi krajními dvojicemi oken. Vlevo v přízemí na šířku 2 os je půlkruhový průjezd s jednoduchým pískovcovým ostěním, podklenutý dvěma křížovými hřebínkovými klenbami, vpravo symetricky umístěn široký vstupní portál tvaru edikuly. Na hranolových patečních kamenech spočívají stojky se šikmo zkosenými sokly i římsovými hlavicemi, nesoucími stlačený záklenek završený klenákem, provázaným do přímé římsky. Nástavec má tvar zalamovaného štítu zakončeného bohatě profilovanou římsou se vztyčenými vstřícnými volutami. Nad klenákem ve stáčené kartuši medailon se znakem města, štítem a orlicí. Kolem nápis s chronogramem 1721. Okna přízemí mají jednoduché pískovcové pravoúhlé ostění s parapetní římsou a vnější mříže s pěticí rozet, jsou dvojkřídlová, šestitabulková. Nad okny je vysekaný latinský mravoučný nápis. Okna v 1. patře mají pískovcové ostění s členěným omítaným parapetem a střídavými segmentově a sedlově zalomenými frontony, s tvarovanými plochými zrcadly. Šířku rizalitu respektuje i střední pole štítu, vymezené zdvojenými pilastry a zakončené přímou římsou s polovičními rozeklanými segmentovými frontony po stranách, na nichž jsou umístěny stojící skulptury Iustitia a Caritas. Uprostřed ve čtvercovém poli je umístěna reliéfní dvojhlavá korunovaná orlice, třímající v pařátech meč a žezlo, na prsou se štítkem a dvojocasým lvem (znak Svaté říše římské, nesoucí na prsou znak Českého království). Střední partie štítu je vykrojenými bočními křídly napojena na nárožní jednoosé štítky tvaru edikul, s vysokým soklem, spojujícím vlnitě celý štít, bočními sdruženými prohnutými pilastry provázanými s profilovanou římsou, završenou trojúhelným frontonem s bohatou vázou ve vrcholu. Ústřední partii štítu završuje čtyřboká věžička pobitá měděným plechem. Její stěny člení postranní pilastry spočívající na soklu, s hlavicemi zavázanými do profilované římsy, která se nad půlkruhově završenými okny s čtyřdílnými žaluziovými okenicemi půlkruhově vydouvá nad moderním kruhovým ciferníkem hodin. Plochu stěn i pilastrů původně pokrývala jemná pásová rustika, římsa byla bohatě profilována, dnešní stav je hrubým zjednodušením. Věžička má zvonovitou čtyřbokou okosenou báň se čtyřbokou lucernou, prolomenou kruhovými okny s pásovými šambránami a 4 klenáky, završenou profilovanou římsou a trojúhelným frontonem, nad nímž se zvedá vysoká stanová, dole baňatě rozšířená špice s makovicí a hrotnicí s plechovou korouhví tvaru orla. Podélná nádvorní fasáda je v přízemí prolomena vstupy do místností, převážně novodobě upravenými, ve dvou případech klasicistními (v 1. poli arkády kovové, diagonálně přepásané, s petlicemi v hrubě otesaném pískovcovém ostění s drážkou a dále dřevěné fošnové dveře se svlakovou konstrukcí v dřevěném ostění. V patře zachována renesanční segmentově podklenutá arkáda na krakorcích ze dvou v čele simaticky vykrojených kvádrů, z nichž některé jsou již druhotně podepřeny či vezděny do opěrného pilíře. Arkády tvoří tvoří na zděném parapetu toskánské sloupy s půlkruhovými archivoltami, prosklené příčky jsou druhotné. Úzkou průčelní stěnu člení dvě pole arkády a v přízemí vpravo segmentově podklenutý průchod. Při zadní úzké straně dvorka jsou druhotně přistavěny záchody.