rudný důl Anna

Rozlehlý areál rudného dolu Anna leží v SZ svahu březohorského vrchu Koráb s kostelem sv. Prokopa na výrazné široké terase mezi ulicí U dolu Anna a Husovou ul., která zde strmě klesá k SV a pak se v širokém oblouku stáčí téměř přesně k V. Původní důlní komplex se v podstatě dochoval i přes četné novodobé přestavby, úpravy jednotlivých provozních budov a dostavby nových objektů, navzájem stavebně nespojených. Nepravidelný půdorys areálu je dán zčásti přirozeným terénem, vybíhajícím SV směrem v plochou ostrožnu, především pak reliéfem někdejších odvalů a hald, které tvoří strmé okrajové svahy po obvodu areálu. Tyto svahy jsou zvláště výrazné na SZ straně směrem k Husově ulici a částečně i na sev.a vých. straně směrem k ulici Anenské. Naopak jižním směrem terén prudce stoupá směrem k vrchu s kostelem sv. Prokopa, jehož svahy jsou rovněž deformované odvaly a haldami hlušiny. Na této straně je areál vymezen ulicí U Dolu Anna. Jediný přístup do areálu je veden od JZ z ulice Husovy krátkou stoupající přístupovou komunikací k bývalé hlavní bráně. Areál je zastavěn větším množstvím objektů různorodého původu, architektonické kvality, stupně dochování i využití. Objekty jsou uspořádány víceméně nahodile, podle jejich postupného vzniku, ale přesto lze ve zdánlivě chaotickém urbanistickém uspořádání vysledovat jistý řád. Je to seskupení převážné většiny objektů do tří rovnoběžných řad, oddělených úzkými uličkami, orientovaných ve směru SV - JZ v podélně vedené ose areálu. Z tohoto uspořádání vybočuje především půdorysně šikmo natočený objekt tzv. cáchovny v jižní části areálu a novodobé objekty u vstupu a v sev. části areálu. V jižní části areálu za vstupem, při úpatí svahu a dále v oddělené sev. části areálu se prostírají otevřená nádvoří a manipulační plochy. V minulosti naopak k areálu ještě patřily dnes už zaniklé úpravny rudy, tzv. Anenské úpravny, situované SZ od areálu dolu Anna za Husovou ulicí. Podzemí dolu Anna bylo propojeno dodnes částečně dochovaným systémem štol s dalšími březohorskými doly, např. dolem Prokop, Vojtěch a Martin. Památkově chráněna je jámová budova, strojovna s těžkým parním strojem, cáchovna, historické podzemí dolu Anna, Prokopská štola a jáma Prokop, rezidua technologického objektu a k tomu náležející pozemky.