rudný důl Ševčiny

Areál rudného dolu Ševčiny (původní název Císaře Františka I., později Císaře Františka Josefa I., lidově zvaný "Francšachta", teprve od r. 1918 Ševčinský důl) se rozkládá na SZ. okraji Březohorského vrchu západně od nám. Hynka Kličky při okraji strmého svahu nad říčkou Litavkou. Areál, rozdělený v jižní třetině příčně západovýchodním směrem vedenou prudce spadající Třemošenskou ul., sestává z pěti samostatně stojících navzájem stavebně nespojených budov. Jádro funkčního důlního komplexu tvoří šachetní budova (čp. 292), západně od ní stojí budova strojovny (bez čp.), v sev. části areálu je budova bývalých sypů (čp. 297). Naproti šachetní budově přes hluboký zářez ulice stojí někdejší cáchovna (čp. 293), v jižním cípu pak bývalé hornické lázně. Dále směrem k JZ. navazovaly původně hornické noclehárny s polévkárnou (dnes rodinné domky čp. 603 - 610) a kolonie dělnických domků, jež však byly novodobě zcela přestavěny a nejsou předmětem ochrany. Součástí areálu je malý přízemní domek bývalé vrátnice (čp. 291), který rovněž není předmětem ochrany. V sev. části důlního nádvoří východně od budovy sypů byl nově rekonstruován objekt středověkého dřevěného důlního žentouru ve tvaru oktogonálního jehlanu, doplněného na sev. straně hranolovým přístavkem, replika rumpálu a hornické zvoničky (památkově nechráněné stavby). V SV. rohu areálu je začátek částečně rekonstruované (v l. 2004 - 06) staré úzkokolejné železniční dráhy z r. 1884, která vede od dolu Ševčiny přes most nad ulicí Pod kovárnami a dále ulicí Pod struhami k portálu dopravní Ševčinské štoly. V SZ části nádvoří a na odvalu Ševčinského dolu je instalována moderní důlní technika 2. pol. 20. stol., při sev. okraji areálu byla nově deponována část odvalů dolu Lill. Památkově chráněna je šachetní budova, strojovna, cáchovna, budova sypů a budova hornických lázní a plocha důlního nádvoří včetně odvalů a k tomu náležející pozemky.