Saský dům

Gotický palác vévodů Saských ze 14. stol., zachovaný v obvodovém zdivu od sklepů po 1. p., byl renes. přestavěn po r. 1592 G. Bussim de Campione. Klasicistní 3. p. a dvorní stavení byly dostavěny v l. 1826-28. Rozsáhlá parcela zaujímá většinu bloku mezi ul. Mosteckou, Lázeňskou a Saskou až po Juditinu mosteckou věž. Je zastavěna monumentální trojkřídlou třípatrovou budovou kolem obdélného dvora a přízemním dvorním stavením při již. ohradní zdi do Saské ul. Fasáda do Mostecké je osmiosá (se sedmi osami sdruženými). Hladkou plochu horizontálně člení průběžné podokenní římsy a nad 2. p. bohatá kordonová římsa na konsolách (pův. korunní římsa ren. paláce). Nároží do Lázeňské ul. do výše 2. p. zvýrazňuje bosáž. Přízemí prolamuje renesanční kamenný portál s předloženými pilastry na soklech, ukončený přímou římsou. Kamenná ostění sousedních výkladců jsou novodobá. Okna rámují šambrány v 2. p. doplněné o přímé nadokenní římsy. Okna v klasicistním 3. p. jsou bez šambrán. Pětiosá fasáda do Lázeňské ul. je členěná shodně. Do Saské se obracejí fasády bočních křídel mezi nimiž probíhá hladká stěna přízemního dvorního stavení. Tříosá fasáda záp. křídla i dvouosá fasáda vých. křídla jsou hladké. Dvorní fasáda hl. budovy měla v přízemí otevřené arkády na pilířích, dnes zazděné. 1. a 2. p obíhají pavlače, podklenuté polovalenou klenbou, pavlač 3. p. nesou kamenné konsoly. Fasádu přízemního dvorního stavení otevírají v levé části polokruhové arkády, vpravo je členěna pásovou rustikou. Podsklepeno je sev. a záp. křídlo. Sklepy mají renesanční původ a zaklenuty jsou valenými a výsečovými klenbami. Ve severových. části vedle Juditiny věže se nacházejí valeně klenuté sklepy ještě v úrovni 2. suterénu. Dispozice přízemí je dvoutraktová. Průjezd do dvora je zaklenut valeně s trojúhelnými výsečemi, vlevo na něj navazuje dvojramenné pískovcové schodiště podklenuté valenými klenbami. Podesty klenou křížové klenby s půlkruhovými nikami v čelní stěně. Celé přízemí je vybaveno převážně valenými klenbami s výsečemi. V záp. křídle jsou zazděné loggie klenuty křížově. Přízemní dvorního stavení je plochostropé, dvě místnosti na záp. straně jsou zaklenuty plackami. 1. p má shodnou dispozici s přízemím. Pův. na schodiště navazovala klenutá síň v celé hloubce budovy, dnes předělená příčkou, otevřená do dvora dvěma arkádami. Po jejích stranách jsou v hl. křídle plochostropé místnosti s vpadlými stropními zrcadly. Prostory dvorního traktu jsou klenuty křížově. Místnosti vých. křídla jsou plochostropé, navazující chodba je klenuta plackami. 2. a 3. p. má shodnou dispozici, všechny prostory kromě schodiště jsou plochostropé. Ve dvou místnostech 2. p. jsou bohaté klasicistní ornamentální parkety, vykládané z tmavého a světlého dřeva.