Sázavský klášter

Areál zámku - býv. kláštera stojí na návrší nad řekou Sázavou. Hlavní dominantou je kostel sv. Prokopa, jehož východní část byla barokně upravena, ze západní gotické části se zachovala ve zříceninách jižní loď a vysoká věž. Po jižní straně stál klášter s rajským dvorem, ten byl přestavěn a proměněn v zámek. Ve dvoře je studna. Při jihozápadním nároží zámku se nachází sklep, do kterého se vstupuje z jihu. Západně od zámku je budova opatství, na níž na severu navazuje fara a na ní kolmo k východu konírny s kolnou (garáží). K faře přiléhá na severu pavilon vystrčený do severní zahrady. Ve zdi oddělující severní zahradu od nádvoří vsazena hrobka. Severní zahrada je na západě a severu ohraničena zdí, severní zeď je členěna nikami. Uprostřed zahrady se nachází při archeologickém výzkumu nalezená centrální kostelní stavba - tetrakoncha. Na východní straně je terasa se zdí a schodištěm. Severně od presbytáře se nachází novodobě terasou zastřešený vstup do podzemní prostory vytesané do skály, v níž měl žít sv. Prokop. Kolem zámku se nachází přírodní park, na západní straně areálu zahrada a štěpnice. V severní části parku je v terénu patrná fortifikace příkopem s dvojitým valem. Na západě a jihu je ohradní zeď, na nádvoří se vstupuje bránou s brankou mezi opatstvím a zámkem. V parčíku při příjezdové cestě stojí litinový kříž. Jihovýchodně od zámku, pod návrším, stojí na břehu Sázavy pivovar, k němu patřil dům čp. 74 stojící jihozápadně, západně od domu čp. 74 stála zbořená lednice a severně dílna. Jižně od pivovaru se nachází mlýn. Nejjižněji stojí dvůr s budovami po 4 stranách dvora: na východě dům čp. 73 a chlévy, na jižní straně patrová sýpka a maštal, na západní straně stodola, na severní straně stáje a kovárna, uvnitř dvora kolna.