sbor Dr. Karla Farského

Sbor Dr. Karla Farského, umístěný v blízkosti železniční trati u křižovatky Nádražní a Družstevní ulice, je expresivní stavbou s dynamickým členěním hmot a gotickými reminiscencemi v podobě lomeného oblouku. Sborový sál má kýlovou střechu s lamelovou konstrukcí kosočtverečného rastru, která se pohledově uplatňuje v interiéru. Sálu je předsazena předsíň přístupná portikem se dvěma lomenými oblouky, na kterou nasedá organicky tvarovaný kůr s luxfery v zaoblených nárožích, k nimž přiléhají hranolové schodišťové přístavky prosvětlené také luxfery. Z kůru vyrůstá centrální věž aerodynamického tvaru tvořená odstupňovanými hranoly s přední zaoblenou částí, která má ve spodní partii kalich. Portikus nese název: „Sbor Dr. Karla Farského“ a rovnoramenný kříž. Obytné a administrativní prostory navazují na sborový sál v kubické přístavbě. Shodným, avšak drobnějším portikem je osazen i boční vstup jednolodního sborového sálu, který je po stranách prosvětlen úzkými okny v zapuštěných rámech. Motiv lomeného oblouku se promítl i do interiéru nejen tvarem stropu, ale ohraničuje i zapuštěné kněžiště a dva výklenky po jeho stranách, ve kterých se nacházejí dřevořezby od Vladimíra Komárka (1928–2002) nazvané Mistr Jan Hus na kazatelně a Karel Farský v zamyšlení nad písmem svatým z roku 1958. Od stejného autora pochází i grafické listy křížové cesty. Obětní stůl dle Krýšova návrhu zhotovil a daroval Antonín Kovář, truhlářský mistr ze Semil. Na dalším původním vybavení, které se nedochovalo, se výrazně podílela železnobrodská sklářská škola pod vedením profesora Oldřicha Žáka. Jednalo se o skleněný leptaný kříž, který překrýval neonový kříž svítící zeleným světlem. Dále zde byly leptané obrazy na černém skle – Kristova hlava nad kněžištěm, kterou v 80. letech 20. století nahradilo poprsí žehnajícího Krista od Jana Mastníka, a dále obraz Jana Amose Komenského loučícího se s vlastí. Na obětním stole byly křišťálové svícny. Po stranách kněžiště se nachází v měděných prosklených schránkách prsť z rodného domu Mistra Jana Husa z Husince s kouskem kamene z černé kuchyně a třísky z podlahy světnice na jedné straně a na straně druhé je uložena prsť z rodného domu Dr. Karla Farského ve Škodějově. Čtecí pult je z kněžiště vysunut do prostoru lodi a je součástí dřevěného obložení s motivy rovnoramenného kříže. Ty se zde nacházejí i na zábradlí zapuštěného kůru. Varhany byly zakoupeny v roce 1941 u firmy Jan Tuček v Kutné Hoře.Kolumbárium nacházející se původně pod kůrem bylo přemístěno do předsíně, v suterénu byla zřízena zimní modlitebna.