sbor Husův dům

Husův dům, postavený jako sbor Českobratrské církve evangelické (podle jiných informací Církve československé), stojí v sev. části městečka při výpadové silnici na Zdeslav a Jesenici nedaleko nádraží. Přízemní, pouze v přední vstupní části patrová, alespoň částečně podsklepená stavba obdélného půdorysu, orientovaná štítově do ulice k SV, je vyzděna z cihel a omítnuta hladkými břízolitovými monochromními světlešedými omítkami. Nepřístupný interiér tvoří velký vysoký, údajně zajímavě prostorově řešený sál, který zaujímá přibližně tři záp. čtvrtiny půdorysu. Vých. patrový díl obsahuje vstupní předsíň, z níž vede sestup do sklepa a schodiště do patra s kruchtou nebo tribunou. Exteriér je zcela prostý, pouze vstupní SV patrové průčelí má zajímavější řešení. Tříosá fasáda s poměrně vysokým pravoúhle předstupujícím soklem tvoří souvislou rovinu, nerozdělenou v úrovni patra kordonovou římsou. Přízemí je uprostřed prolomeno širokým pravoúhlým vchodem, zasazeným v nepatrně širším šikmo odstupněném výklenku. Vstup uzavírají dvoukřídlé rámové, zčásti prosklené dveře, chráněné ve skleněných výplních kovovými mřížovými pruty. V postranních osách jsou obdélná okna v obdobných pravoúhle odsazených zahloubených výklencích, okenní výplně jsou dvoukřídlé s poutcem. (Pokračování popisu na DL.) Průčelí v patře je mírně expresivně modelováno, jeho široká střední část je lehce zahloubena a tvoří mělkou vpadlinu, pročleněnou mřížovým vzorem dosti širokých vertikálních neprofilovaných trojbokých lišt, které se při základně trojúhelného štítu tupoúhle zalamují a v ploše štítu se pak úhlopříčně kříží, tvoříce diagonální křížovou síť. Postranní užší části fasády poněkud vystupují a tvoří nárožní rámující pásy, zakončené prostými římskami. Tři okna v patře mají téměř čtvercový tvar, výplně jsou dvoukřídlé. Ramena štítu jsou lemována při okrajích jednoduše profilovanou lištou. Z otupeného vrcholu štítu vyrůstá zbytek soklu, který patrně nesl kalich nebo kříž. Na podélné již. straně budovy je vyvinuta neprofilovaná šikmo předstupující podstřešní římsa. Průčelí je prolomeno čtyřmi vysokými obdélnými okny, osvětlujícími velký sál. Krátký vstupní patrový díl domu, který je proti zadní části se sálem zvýšen jen asi o 0,5 m, má na již. straně jediné čtvercové okno zasklené luxfery. Ostatní průčelí stavení nejsou přístupná. Sedlová střecha, nad oběma díly domu v nestejné výši, je kryta plechem. Původní úzká proluka mezi Husovým domem a sousedním sev. domem čp. 281 byla zaplněna novou dosud neomítnutou vestavbou garáže z tvárnic a cihel.