silniční most

Silniční mostní objekt (ev. č. 325 – 021) převádí pozemní komunikaci II. třídy přes potok Čistá v Hostinném. Je situován ve středu města jihovýchodním směrem od náměstí v pokračování Nádražní ulice a spojuje předměstí s historickým jádrem města. Nachází se v památkové zóně Hostinné, prohlášené Vyhláškou o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje VčKNV s účinností od 1. 11. 1990. Stavba mostu byla provedena v roce 1926 a nahradila starší mostní zděnou konstrukci. Projekční práce byly vyhotoveny v červenci roku 1923 pobočkou vídeňské firmy N. Rella und Neffe v Ústí nad Labem, která realizovala i samotnou stavbu mostu. Firma použila mostní konstrukci Emperger, systém tzv. ovinuté litiny, kombinující litinu, beton a podélnou a příčnou betonářskou výztuž. Systém vyvinul berounský rodák Fritz Emperger (1862 – 1942), významný betonářský teoretik, profesor vídeňské techniky a zakladatel odborného časopisu Beton und Eisen. Jedná se o silniční železobetonový obloukový monolitický most se zavěšenou mostovkou. Most je šikmý 61°, kolmá světlost 14,07 m, šikmá světlost 16,50 m. Osová vzdálenost oblouků je 8,2 m, šířka vozovky na mostě je 6,8 m. Chodníky, které se nacházejí vně oblouků na konzolách, jsou šířky 1,5 a 2,0 m. Hlavní nosná konstrukce je prostorovým systémem, tvořeným dvěma monolitickými železobetonovými oblouky o průřezu 0,50 – 0,77 m x 0,60 – 0,66 m s táhlem a zavěšenou roštovou mostovkou. Rozpětí oblouků 17,8 m, vzepětí 3,45 m. Oblouky jsou vytvořeny systémem Emperger. Mostovka je monolitická železobetonová, tvořená kombinací desky (tl. 120 mm), podélných žeber o rozměru 150 x 470 mm v osové vzdálenosti 1000 mm, a příčníků zavěšených na táhlech. Příčníky mají proměnlivou šířku 360 – 600 mm a jsou osové vzdálené 2300 mm. V příčném řezu je 7 žeber. Finální kryt mostovky je asfaltový. Vstup na most zdůrazňuje čtveřice sloupů v kubizujícím stylu s plechovými osmibokými lucernami. Interiér mostu dotváří svisle členěné ocelové zábradlí rytmizované štíhlými výplněmi s kosoúhlým motivem. Spodní stavbu mostu tvoří nábřežní opěry vyzděné z kamenného kvádrového a kyklopského zdiva. Opěry navazují na zpevněné břehy koryta potoka.