silniční most č. 22-047

Železobetonový obloukový most č. 22-047 o jednom poli se zavěšenou dolní mostovkou, přemosťující řeku Blanici. Most, šířky 8,80 m, je situován v extravilánu severně od města. Osa mostu je orientovaná zhruba S – J. Krajní mostní oblouky, šířky 65 až 68 cm a výšky hmoty 157 cm, jsou valivě uloženy na pobřežních opěrách. Vzájemně jsou příčně ztuženy sedmi příčníky, které počínají vždy od třetího sloupku z obou stran mostu, ty jsou ještě spojeny dvěma slabými podélníky. Plochy oblouků jsou z obou stran členěny vpadlinami, kopírujícími jejich zakřivení. Oblouky pak svými dvanácti závěsy (svislé sloupky rozm. 60 x 40 cm) vynášejí železobetonovou mostovku. Ta je zpevněna pětadvaceti příčnými žebry a jedním žebrem podélným, uloženým v ose mostu. Celý podhled mostovky je opatřen torkretovým nástřikem. Pobřežní pilíře jsou betonové, s vnější plochou s umělým kamenem, pouze na nárožích je vyložen kamenný kvádr. Pohyblivé uložení mostu na podporách je zajištěno pohybem dvou válečků po železné desce s převýšeným okrajem, který zabraňuje případnému sklouznutí. Mezi věšadly je osazeno železné zábradlí se zdobně profilovanou výplní z pasoviny a oblým madlem, zajištěné ještě středním sloupkem. Na obou koncích mostu je vozovka rozšířena a zábradlí pokračuje za odskokem ještě do určité vzdálenosti. Zde je upevněno do kamenných čtverhranných sloupků se šikmo okosenými hranami, dolního rozměru 35 x 35 cm, o výšce 120 cm, jež v horní části tvoří pravidelný osmihran. Zábradlí je opatřeno zeleným nátěrem. Kolem vnitřních stran oblouků jsou v délce mostu zbudovány vyvýšené chodníky šířky 125 cm, ohraničené kamennými obrubníky. Mezi nimi je živičná vozovka šířky 475 cm Ve vozovce jsou na koncích osazeny vpustě s mřížkami, které ústí na spodní straně mostovky. Na západní straně je k boku mostu dodatečně připevněna železná konstrukce chodníku pro pěší, která si v místě pobřežních pilířů vyžádala zřízení zpevněných ploch z kamene. Chodník má protiskluznou úpravu povrchu podlah, zábradlí je trubkové. Řeka přitéká k mostu ze západní strany.