silniční most ZORÉZ

Železný příhradový silniční most č. 1403b-1 je situován v západním okraji obce na silnici III. třídy, spojující obec se silnicí směr Písek – Ražice. Svou osou je orientován zhruba ve směru V – Z. Je konstruován jako železný příhradový obloukový, kolmý, se spodní mostovkou. Délka mostu je 26,75 m, šířka 5,12 m, největší výška příhradové konstrukce je 3,00 m, spodní hrana mostu je cca 4,90 m nad dnem řečiště. Nosnou konstrukci mostu tvoří dva příhradové nýtované segmentové vazníky o jedenácti polích, vymezených svislými stojkami s diagonálním zavětrováním, tři střední pole jsou vyztuženy křížově. Ve vrcholu vnitřní strany severního oblouku je osazena destička s odlámanými okraji s nápisem jména firmy a výrobce. Mostovka je tvořena železy Zoréz tl. 3,00 cm. Je vynesena pěti podélníky a dvanácti příčníky, navzájem křížově zavětrovaných. Železná konstrukce mostu je opatřena světle zeleným nátěrem. Celá konstrukce mostu je uložena na pobřežních pravoúhlých pilířích z kamenných žulových kvádrů, která jsou vystavěny v sedmi řadách na rozšířeném základě. Pilíře vrcholí po stranách osazenými pilířky, zaklopenými kamennými deskami. Ve druhé řadě kvádrů u východního pilíře je vytesaná ryska dosažené hladiny vody s datem 4.9.1888. K pilířům přiléhají šikmá křídla, vyzděná z velkého lomového kamene, vyspárovaného betonem, jejichž horní hrana je zaklopena kamennými parapetními deskami. Na východní straně směrem k obci navazuje ke křídlům zešikmený kamenný taras silnice se širokými vybetonovanými spárami. Boční strany silnice v bezprostřední blízkosti mostu ohrazeny trubkovým zábradlím do kamenných, jehlancově ukončených sloupků s římsou. Zábradlí je napojeno na ocelovou konstrukci mostu. Zábradlí se sloupky nejsou součástí prohlášené památky. Vozovka na mostě je novější, betonová s nestejně širokými vyvýšenými chodníky po stranách. Pozn.: Na místě dnešního mostu stála původně dřevěná lávka pro pěší. Povozy přejížděly přes brod. Dne 22. listopadu r. 1884 byl most slavnostně vysvěcen. Most byl v roce 2002 poškozen povodní a následující rok opraven.