silniční mosty ev. č. 288-006 a 288-007

Železobetonový silniční most s horní podepřenou mostovkou šikmo překonávající řeku Kamenici a železniční trať je tvořen dvěma poli s odlišně řešenou nosnou konstrukcí. Mezi oběma poli se nachází zemní násyp, do kterého jsou vetknuty vnitřní opěry. Celý most se nachází ve spádu. Konstrukce překonávající řeku Kamenici je řešena jako oblouková, se čtrnácti mostními otvory. Dva souosé segmentové oblouky jsou založeny v různých nadmořských výškách a vůči sobě jsou posunuté, s deskovou mostovkou je spojují vždy dvě čtveřice stěnových stojek, doplněné dvojicemi stěnových a hranolových stojek v opěrách. Ve vrcholu klenby na poprsní zdi směrem k jihu (na povodní straně) se nachází reliéfní malý státní znak ČSR obklopený kovovými číslicemi letopočtu „19/38“. Část překonávající železniční trať je řešena jako rámová konstrukce, kdy mostovka je nesena dvojicí čtyř subtilních čtyřbokých stojek. Most je v celé délce opatřen masivním železobetonovým zábradlím s povrchem z umělého kamene, tvořeným svislými čtyřbokými sloupky, krycí deskou a dvojicí vodorovných železobetonových břeven kruhového průřezu. Hranolové sloupky a krycí deska jsou opatřeny geometrickou dekorativní profilací. Součástí mostu je rovněž nájezdová rampa od hydroelektrárny a odpočívadlo v místě zemního násypu. Na odpočívadle při zábradlí stojí hranolový kilometrovník se staničením „3,6“. Na železnobrodském předmostí se na skále nachází pamětní deska dokončení stavby mostu s textem „PÉČÍ OKRESU SEMILSKÉHO/ZA PŘISPĚNÍ ZEMĚ ČESKÉ/V ROCE 1938/POSTAVILA LITICKÁ A.S. PRAHA“