škola - býv. Český pomologický ústav

Jednopatrová zděná budova obdélného půdorysu s nárožními rizality, asymetricky situovaným schodišťovým rizalitem na jižní straně a asymetricky situovaným rizalitem v severním, uličním průčelí. Severní průčelí je členěno dvouosým rizalitem na východním nároží, čtyřosým rizalitem a trojosým rizalitem na západním nároží. Fasáda o čtyřech osách, přičemž asymetricky umístěný vstup je zvýrazněn rustikovanou lesenou. Okna průčelí jsou sdružená dvoudílná, pravoúhlá v přízemí v plastické šambráně s čabrakovitým parapetem a s pultovou markýzou na dřevěných krakorcích, v prvním patře se šambránou a obloučkovým parapetem, okno v patře nad vchodem a v sousední ose je dvoukřídlé v obdobné šambráně. Sedlová střecha je prolomena dvojicí pásových vikýřů o dvou půlkruhových otvorech. Dvouosý východní rizalit je členěn nárožní bosáží a průběžnou zalamovanou kordonovou římsou, okna v přízemí jsou pravoúhlá, dvoukřídlá v šambráně s čabrakovitým parapetem a pultovou markýzou, okna v prvním patře jsou dvoukřídlá, segmentově tvarovaná v šambráně s obloučkovým parapetem; rizalit je završen lichoběžníkovým štítem s valbičkou a podlomením vynášeným na dřevěných krakorcích, štít je trojdílný, v prostředním poli jsou dvoubarevné desky kladené svisle, v obou bočních polích ve tvaru slunce. Prostřední čtyřosý rizalit má okna úzká jednokřídlá v kuželkovité šambráně, přičemž západní osa v přízemí je slepá, v boční fasádě je po dvou stejně tvarovaných otvorech; rizalit je ukončen korunní římsou s obloučkovitým vlysem, která nese zvalbenou stříšku. Západní trojosý rizalit je členěn nárožní bosáží a kordonovou římsou, je prolomen v přízemí dvoudílnými pravoúhlými okny a v patře trojdílnými pravoúhlými okny v šambránách jako jinde; završen je štítem pojednaným stejně jako západní rizalit. Jižní průčelí je členěno nárožním východním rizalitem, asymetricky situovaným schodišťovým rizalitem, deseti osami, soklovou a kordonovou římsou a dřevěnými krakorci v koruně, které vynášejí sedlovou střechu. Západní část fasády je čtyřosá, v soklové části se projevují pravoúhlá okna do suterénu, v přízemí jsou dvě pravoúhlá čtyřdílná okna s výbavou jako ostatní okna v přízemí, v patře jsou čtyři dvoudílná okna s obdobným řešením jako ostatní okna prvního patra. Nad střechu vystupuje vrcholek trojúhelníkového štítu s deskami vyskládanými ve tvaru slunce. Navazuje jednoosý schodišťový rizalit s bosovaným nárožím, dveře umístěné na osu jsou pravoúhlé, nadkryté pultovou markýzou, pravoúhlé trojdílné okno v mezipatře a pásové čtyřdílné okno nad ním osvětlují podestu; rizalit je ukončen korunní římsou s obloučkovým vlysem, která nese zvalbenou střechu. Další úsek fasády je šestiosý, okna do suterénu jsou segmentově (3) a pravoúhle tvarovaná v hladké šambráně, okna přízemí jsou pravoúhlá dvoukřídlá, okna v patře pravoúhlá trojdílná, ve střeše pásový vikýř s dvěma otvory. Východní rizalit je členěn nárožní bosáží, trojdílným segmentově zaklenutým oknem do suterénu, čtyřdílným pravoúhlým oknem v přízemí a segmentově tvarovaným čtyřdílným oknem v patře, završen je štítem jako ostaním nárožní rizalitty. Nad střechu ústí pět více průduchových komínů s profilovanou římsou a s hlavicí krytou sedlovou střechou. Západní průčelí je pětiosé s nárožní bosáží, v přízemí jsou prolomena tři pravoúhlá okna, v patře pět pravoúhlých trojdílných oken s příslušnou plastickou dekorací. Ve střeše jsou dva pásové vikýře o sedmi půlkruhových otvorech. Východní průčelí je také pětiosé s nárožní bosáží a rýhovanou omítkou. Suterén osvětlují tři segmentově zaklenutá dvoukřídlá okna, přízemí a patro je prolomeno pěticí dvoukřídlých pravoúhlých oken v příslušných šambránách. Ve střeše je symetricky umístěný pásový vikýř s dřevěným obkladem a valbovou střechou ve vrcholu s makovičkou. Interiér je řešen jako dvoutrakt s chodbou podél severní stěny, místnosti jsou plochostropé. Dispozice přízemí a prvního patra byla stejná, v 80. letech 20. století byl zrušen byt ředitele v přízemí a vložením dvou příček vznikly další dvě místnosti. Chodba suterénu je zaklenuta valenou klenbou mezi pasy, místnosti úseky valené klenby do traverz. Dveře kastlové, vnější členěné, vnitřní hladké, původní kliky. Podlaha chodeb a toalet v severním asymetricky situovaném rizalitu je keramická, jinak PVC. Schodiště jednoramenné s původním zábradlím se secesními kovovými kuželkami. Nároží u schodiště zvýrazněno pilastrem. Krov stolicový. Zahrada: zahrada s parkovou úpravou před vstupním severním průčelím, z původní dispozice a dřevin zůstal zachován bazének a buk, akát u vstupu do areálu , nahovětvovec a túje vymezující zahradu na západní straně. Materiál: pálená cihla, dřevo, omítka, keramická krytina