škola u sv. Štěpána

Farní škola při kostele sv. Štěpána založena patrně zároveň s kostelem při jižním okraji hřbitova na území býv. vesnice zv. "Rybníček" (první zmínky z konce 70. let 14. stol.). Z gotické fáze dochován pouze fragment klenby ve sklepě. Renesanční přestavba (1568 - chronogram v textu nad portálem) - strmý krov valbové střechy. Menší dispoziční změny - 1818. V l. 1836-37 byla postavena novostavba školy a stávající objekt byl přestavěn a změnil využití (1845, A. Hellmich). Volně stojící dům s dvoupatrovou klasicistní fasádou o šesti okenních osách do ul. Na Rybníčku a dvou- a tříosými bočními fasádami. Parter je pokryt pásovou bosáží, dvě středové osy se vstupem rámují půlkruhově ukončené pásové špalety. Okna v 1. p. vsazená do římsových špalet, nasedají na průběžnou parapetní římsu, 2. p. má jednoduše rámovaná okna bez římsy.