Slavíkova vila

Bohatě hmotově členěná třípodlažní stavba rodinného domu v exponované nárožní poloze ve svažitém terénu na pozemku tvaru přibližně čtvrtvýseče se zaobleným ostrým úhlem. Uliční průčelí do Tůmovy ulice je akcentováno nad suterén vyloženým kubusem přízemí neseným trojicí subtilních válcových sloupků, na němž byla umístěna terasa s plným parapetem. Jižní nárožní průčelí do ulice Lužické je členěno hranolovým rizalitem prolomeným průběžním pásovým okenním otvorem v přízemí a obdobným pásovým okenním otvorem je prolomeno i 1. patro domu nad rizalitem. Z rizalitu plynule vychází balkon kryjící vstup do domu. Východní průčelí vyniká dominantní hmotou hladkého zaobleného nároží završeného atikovou zídkou tvořící nejvyšší část stavby. Před vstupním průčelím z ulice Tůmovy se nachází novostavba garáže.