sloup se sochou - Morový sloup

Ve spodní části sestává sloup z cca čtvercového prostoru, vymezeného zdobnou rokajovou balustrádou na mírně odstupněném soklu. V rozích čtverce nakoso vytočené pilastry obdélného půdorysu s kanelovanými stěnami, nesoucí ležící lvy se zdviženou hlavou, korunované, s jablky v pravých tlapách. Ve středech stran čtverce pilastry čtvercového půdorysu nesou skulptury světců, na předních stěnách zdobeny rokajovými kartušemi, s krycími deskami vprostřed vzedmutými dvojicí drobných reliéfních volut: na východě sv. Jan Nepomucký s krucifixem v náručí a kvadrátkem, zlacená svatozář, pod ním v kartuši městský erb; severně sv. Prokop v oděvu opata, šlapající na čerta, uvázaného na řetěze, jejž sv. Prokop svírá v pravici, v levici drží zlacenou berlu, v kartuši český lev; západně sv. Josef s Ježíškem, hrajícím si s jeho vousem, v náručí, zlacená svatozář, v kartuši (nad zvířecím maskaronem mezi dvěma lidskými hlavičkami) korunovaný dvouhlavý orel s erbem s křížem na prsou; na jihu sv. Ivan v oděvu poustevníka, rukama na prsou přidržuje zlacený kříž, v kartuši moravská orlice. Za balustrádou sokl samotného sloupu, ve spodní části o půdorysu čtverce, v rozích opatřeného nakoso vytočenými masivními pilíři, na čelní stěně konkávně vybraných s maskarony, nad nimi i pod nimi voluty. Krycí desky (zpracovány stejně jako u pilířů balustrády) nese volutové kónické útvary, zdobené na čelních stranách florálními ornamenty. Na nich pak spočívají sochy českých patronů – severovýchodně sv. Vojtěch(?) v biskupském ustrojení, v pravici se zlaceným křížkem, v levici se zlacenou berlou, šlapající na kacíře s knihou; severozápadně sv. Václav v knížecím úboru, s erbem s orlicí přidržovaným levou rukou a se zlaceným kopí s praporem v pravici; jihozápadně sv. Ludmila v rozevlátém šatě, se zlaceným křížkem v levici a drobnějším vyrůstajícím z knížecí čapky; jihovýchodně snad opět sv. Prokop (?) jako opat se zlacenou berlou. Mezi pilíři nesoucími světce stěny soklu zdobeny rokajovými kartušemi, výše pilastr, nesoucí samotný dřík sloupu, po stranec opatřený kónickými volutovými pilíři s maskarony a florálními ornamenty, nad krycí deskou (i jinde použitého typu) masivní oblačné útvary s andělskými hlavičkami, na východě a západě s mohutnými anděly. Na hladký dřík sloupu navazuje korintská zlacená hlavice s maskaronem v palmetě; sloup nese prostovlasou zlacenou skulpturu Panny Marie, stojící v rozevlátém šatě se sepjatýma rukama na úzkém srpku měsíce, s hvězdičkovou svatozáří.