sloup se sochou Panny Marie - Mariánský sloup

Barokní obelisk se sochou P. Marie a doprovodnými sochami světců a reliéfy Zvěstování, Marie s dítětem a Nanebevzetí P. Marie je situovaný v centru náměstí. Zhotoven je ze tří druhů pískovce - hrubozrnného červeného, tvrdého královédvorského a žehrovického. Na třístupňové základně půdorysně ve tvaru devíticípé hvězdy bez hrotů - v 1/3 zalomené a useknuté je posazena balustráda kopírující tvar desky. Deska i balustráda jsou složeny z kruhových segmentů. Pilířky balustrády zdobí ryté rámy s vykousnutými rohy, kuželky jsou zdobeny propletenou páskou a boltcovými motivy. Spodní část kuželek je olivového tvaru, vrchní tvoří šestiúhelníky s konvexními stěnami. Na východní straně je balustráda otevřená. Uprostřed balustrády stojí Mariánský sloup. Podstavec sloupu tvoří mohutné trojboké jádro a radiální křídla s čely opatřenými volutami. Spodní polovina křídel je hranolová se dvěma profilovanými římsami, horní polovina konkávní, dole výrazná voluta, nahoře menší volutky. Na každé spodní volutě všech tří křídel sedí na oblaku plně plastický anděl, každý zpracován jinak. Anděl pod sv. Jeronýmem hledí dolu, ruce má sepjaty ve výši hlavy, křídla má uražena. Anděl pod sv. Bernardem má v kotníku uraženu nohu, levou ruku má pokrčenu a opřenu o prsa, pravá ruka a křídla uražena. Anděl pod sv. Tomášem hledí do strany, ruce má rozpaženy. Levá ruka ve výši ramen, v lokti pokrčena, v zápěstí uražena. Podstavec ukončuje výrazná profilovaná přesazená římsa, nad stěnami podstavce segmentově vzdutá vzhůru, s klenákem. Na stěnách podstavce jsou tesaná zrcadla s profilovaným rámem, na rozích s ušima, spodní uši s kapkami. Vrchní část zrcadel segmentová. K východní straně jádra podstavce je připojen dopředu vydutý sokl (postranní části soklu konkávní, přední konvexní), na němž spočívá socha sv. Ignáce z Loyoly. Na stěnách podstavce jsou geometrické kartuše. Sv. Ignác je oděný v přepásaném kněžském šatě, na hlavě má biret. Stojí v mírném kontrapostu s pažemi kruhově komponovanými. V pravé ruce drží rozevřenou knihu se špatně čitelným textem, knihu má opřenu o břicho. V pokrčené levé ruce drží škapulíř s křížkem zavěšený na krku. Sv. Ignác stojí na oblaku, na němž jsou andělé. Anděl klečící u paty pravé nohy světce se pravou rukou opírá o oblak, levou natahuje ke světci, hlava vzhlíží rovněž ke světci. U levé nohy jsou dvě hlavičky andílků hledící směrem k sobě. Na křídlech podstavce stojí další tři sochy světců. Na západní straně stojí sv. Tomáš Aquinský oděný do kápě se slunečním terčem zavěšeným na krku. Levá noha světce vykračuje vpřed. Hlava je pootočena doprava, vzhlíží vzhůru. Pravou ruku vztahuje k nebi, v levé drží svitek s textem TALIS FUIT PURITAS / B VIRGINUS QUAM / PECCATO ORIGINALI....(dále špatně čitelné). Na jižní straně stojí sv. Jeroným, vousatý, v kápi a širokém klobouku. Levou rukou s rozevřenou dlaní ukazuje do nebe. Pravou rukou drží nápisovou desku opřenou o lva, jehož má při pravém boku. Nápis na desce špatně čitelný MARIA NON PO..... / .....INDEPELA / TO QUITA.....Levá tlapa lva se opírá o skálu. Na severozápadě stojí sv. Bernard oděný v kápi shrnuté na ramena, prostovlasý, s tonzurou. Pravá noha vykročená, pokrčena, opírá se o ní kříž s trnovou korunou, jehož horní část je opřena o předloktí pokrčené pravé ruky. Levé rameno kříže je opřeno o světcův zátylek, pravé rameno je uraženo, druhotně spraveno. Obě ruce světce pokrčeny, drží rozvinutý svitek se špatně čitelným textem. Hlava světce natočena doprava, vzhlíží vzhůru. Všechny nápisy u světců jsou tesány humanistickou majuskulou a týkají se neposkvrněného početí P. Marie. Uprostřed podstavce se sochami stojí polygonální sokl zdobený volutami, mušlemi v trojúhelných zrcadlech s vykousnutými rohy a střapci. Podstavec ukončuje vzdouvající se profilovaná římsa. Na tomto soklu je vztyčen trojboký obelisk zdobený nízkými figurálními reliéfy, geometrickými výplněmi a střapci na hranách. Obelisk ukončuje hlavice s volutami a triglyfy. Reliéf na severozápadě představuje stojícího žehnajícího anděla a Marii v chrámové lavici postavené před chrámový pilíř. Nahoře je oblak a v něm holubice. Marie přijímající zvěstování má na hlavě plachetku a levou ruku na prsou. Nad reliéfem je nápis AVE SPONSA SPIRITUS. Na severovýchodní straně obelisku je sedící Marie s dítětem ležícím v klíně. Nad reliéfem je nápis AVE MATER DEI FILII. Na jižní straně obelisku je frontálně stojící Marie se sepjatýma rukama. Kolem jsou oblaka a v nich andílci. Nad Marií je Bůh Otec na oblaku v rozevláté draperii. Nad reliéfem je nápis AVE FILIA DEI PATRIS. Všechny nápisy nad reliéfy jsou tesány humanistickou majuskulou. Na obelisku spočívá podnož ve tvaru zeměkoule obtočené hadem s jablkem v tlamě. Kolem zeměkoule jsou andělé přikrytí oblaky, všichni hledí stejným směrem jako socha P. Marie stojící na zeměkouli. Marie stojí v mírně esovité křivce s trupem nachýleným vpřed. Oděna je v rozevláté zvrásněné draperii. Pravá noha pokrčená, mírně vykračuje, obě ruce pokrčeny a sepjaty na prsou. Hlava vzpřímená, hledí doleva (k Východu), stejně jako andělé. Nad hlavou je zlacená gloriola se dvanácti hvězdami. Všechny sochy jsou v životní velikosti.