sloup se sousoším Nejsvětější Trojice

Dílo stojí v parčíku naproti východní fasádě resp. sakristii kostela Všech svatých. Parčík je součástí Kostelního náměstí, přerušeného v této horní části průjezdní komunikací. Sousoší se obrací čelem k této silnici. Flankované je dvěma tújemi. Celek tvoří dvojetážová soklová architektura završená vrcholovým sousoším. Na betonový základ je usazen jako první etáž širší tumbovitý hranolový podstavec ve tvaru oltářní mensy s lehce vysazenými nárožími, na který nasedá subtilnější druhá etáž ve formě dříku obdélného průřezu, který dříve nesl dnes chybějící sloup s hlavicí. Přímo na krycí desku tohoto pilíře je umístěna socha Nejsvětější Trojice ve formě tzv. Trůnu milosti. Jako materiál byl užit okrový železitý patrně černovický pískovec. Za hlavou Boha Otce vyčnívá torzo kovového symbolu Nejsvětější Trojice. Pilíř je stažen celoobvodovým železným pásem pod římsou. Spodní etáž soklové architektury tumbovitého tvaru tvoří srostlice lehce vystupujících nárožních pilířků a mezilehlých hladkých nápisových desek. Vertikálně je členěna na jednoduše profilovanou předstupující patu, tělo se zdůrazněním nárožních pilířků rytými obdélníky a bohatě profilovanou obvodovou římsu. Nápisové desky nesou na čelních a bočních částech nápisy. Ty jsou latinské, na zadní straně je nápis německý. Druhá etáž, původně nesoucí pilíř někdejšího sloupu, je rovněž členěna na patkový sokl, dřík a římsu. V její čelní ploše je vyryt latinský nápis, boky jsou bez nápisů, zadní stranu zdobí v oválném medailonu nízký reliéf dvouocasého lva s korunou a sekyrou. Jde o znak cechu řezníků, dle německého nápisu na zadní straně podstavce byl donátorem díla řezník Christoph S. Vlastní socha představuje ztvárnění Nejsvětější Trojice ve formě Trůnu milosti – Gnadenstuhlu, které vyrůstá z oblakové kupy s okřídlenými hlavičkami andílků. Na ní sedí Bůh Otec s vousatou hlavou, lehce nakloněnou k pravému rameni, který drží před tělem oběma rukama horizontální břevno kříže, na němž mezi koleny visí polopostava Ukřižovaného, jehož klín zakrývá holubice Ducha Svatého s rozpřaženými křídly. Bůh Otec měl dle dochovaného torza atributu původně kolem hlavy kovový trojúhelníkovitý symbol Nejsvětější Trojice.