sloup se sousoším Nejsvětější Trojice

Pískovcový sloup s dvojitým oboustranným sousoším Nejsvětější Trojice na vrcholu a se sochami i reliéfy světců stojí v jihovýchodní části náměstí T. G. Masaryka v České Lípě (Böhmisch Leipa) na zadlážděné ploše. Čelem je obrácen východu, tedy k městské radnici, kolem něj je v současné době vysázena čtveřice stříhaných stromů. Podnož sloupu tvoří trojice profilovaných schodištových stupňů vyrovnávajících svažitý terén (nově zhotovených dle původních v roce 1994). Kolem statue bylo od roku 1836 umístěno ohrazení skládající se z devíti žulových pilířků propojených litinovou mříží pocházející z knížecích fürstenberských železáren. Ohrazení s pilířky a plůtkem se bohužel do současnosti nedochovalo, neboť pravděpodobně roku 1965 bylo odstraněno. Vlastní podstavec sloupu tvoří třikrát odstupněný hranolový útvar se střední částí opatřenou v rozích čtveřicí předstupujících pilířků. Ty jsou v ploše zdobeny vpadlými poli, které uprostřed dekorují andělské hlavičky. V partiích podstavce se lze setkat s reliéfy Madony Pomocné s votivními nápisy (na čelní stěně) a protimorových patronů: sv. Šebestiána (na levé straně), sv. Rocha (na pravé straně) a sv. Rozálie (na zadní stěně). reliéf Madony Pomocné-dvojice Madony a Ježíška vystupující z oblak, orámováno zlacenými dekorativními paprsky svatozáře, jde o typ milostné Madony z Pasova, pod reliéfem Madony již stěží čitelný švabachem psaný nápis umístěný na splývající drapérii, pod tímto nápisem další nápis s chronogramem “VerneVert zVrhVnDertIährIgen geDeChtnVsaLLhIsIger staDt LeIppa” (tedy 1780) reliéf sv. Šebestiána-nápis nad reliéfem je v současnosti již stěží čitelný, světec oděný rouškou kolem pasu, připoután u stromu, pozlacené kovové šípy zabodnuté v těle reliéf sv. Rocha-modlící se světec v poutnickém odění přiklekávající k pultu, kam odložil svůj klobouk s poutnickým odznakem mušle, s psíkem u nohou, s holí (pozlacený konec) v levici, tvář světce míří vzhůru k nebesům, odkud směřují pozlacené paprsky Boží milosti reliéf sv. Rozálie-světice obvyklého ikonografického typu zobrazena ve své jeskyni, s věncem růží na hlavě, hlavu podepřenou levou rukou, v pravici kříž s korpusem Krista (obojí pozlacené), nad jeskyní vegetace, z oblak směřují dolů paprsky Boží milosti Na pilířcích stojí od roku 1780 čtveřice soch (zleva sochy sv. Václava, sv. Floriána, sv. Jana Nepomuckého a sv. Vojtěcha). sv. Václav-znázorněn v obvyklém typu vousatého knížete s pláštem a s čapkou (ukončenou zlaceným křížkem na sféře) na hlavě, praporcem po pravém boku (zlacená kovová žerď a ozdobná špička), se štítem, o který se levicí opírá sv. Florián-kompozičním protějškem sv. Václava, znázorněn jako světec s knírkem, v tradičním oděvu římského vojáka, s praporcem (zlacená kovová žerď a ozdobná špička) u levého boku, v pravici džber s vodou, kterou lije na hořící dům u nohou sv. Jan Nepomucký-vousatý světec v obvyklém kanovnickém odění s biretem na hlavě, světec drží v náručí mohutný kříž s Kristovým korpusem, kolem hlavy svatozář s pěticí hvězd sv. Vojtěch-světec v obvyklém biskupském odění s pláštěm, mitrou na hlavě, s atributem pádla, které drží ve své levici u těla, se zdviženou pravou rukou v gestu žehnání Nad podstavcem umístěn sloup s korintskou hlavicí, na kterém spočívá ideový vrchol celé statue-oboustranné sousoší Nejsvětější Trojice v podobě tzv. Gnadenstuhlu či tzv. Trůnu milosti. Bůh Otec s tiárou na hlavě drží v rozpažených rukách břevno kříže, na kterém visí ukřižovaný Kristus. Pod oběma figurami je holubice představující Ducha svatého. V současnosti je vrcholové sousoší Nejsvětější Trojice kopií z nedávné doby, originál je dle sdělení MÚ Česká Lípa dosud umístěn u restaurátorů M. Wagnera a A. Wagnera. Archivní průzkum k historii pilíře se sousoším Nejsvětější Trojice byl proveden PhDr. P. Zahradníkem v rámci práce pro publikaci Nejedlý, V., Zahradník, P: Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Libereckém kraji. Praha 2003 (s. 35-51). Dle informací z restaurátorské zprávy (RZ 157/R) byly roku 1961 doplněny paže a hlava Krista na západní straně sloupu, u sv. Vojtěcha rekonstruovány obě ruce a část vesla, u sv. Jana Nepomuckého rekonstruovány hlava, levá ruka a břevno kříže s rukama a hlavou Krista, doplněny římsy, profily a andělské hlavičky, roku 1982 (RZ 768/R) doplněna ve značném rozsahu u N. Trojice mitra Boha Otce a hlava, holubice Ducha svatého, rekonstruovány některé mraky a andělské hlavičky, u sv. Vojtěcha obě ruce, horní část vesla v přírodním kameni, roku 1994 (RZ 895/R) zhotoveny nové schodišťové stupně, “staré schodiště odvezeno na veřejnou skládku”, rekonstruovány prsty, mitra a veslo u sv. Vojtěcha, doplněny chybějící části u sousoší Nejsvětější Trojice na západní straně, v letech 2004-2005 (RZ 412) doplňovány poškozené části andělských hlaviček, originál sousoší N. T. na místě nahrazen kopií, u sv. Vojtěcha zhotovena nová část vesla, obě ruce přesazeny dle původní kompozice, u sv. Jana Nepomuckého nově domodelován Kristus atd.