sloup se sousoším Nejsvětější Trojice

Na několika stupních umístěný hladký sokl, řešený nad půdorysem trojúhelníka, s konkávně probranými a šikmo okosenými rohy je ukončen profilovanou římsou. Na ní jsou na nárožích osazeny sochy sv. Vojtěcha, sv. Augustina a sv. Floriana v bohatě modelovaném šatu, umístěná při nárožích druhého, stejně řešeného soklu. Jeho stěny člení lizény, nároží doplňují protáhlé volutové útvary a ve středech jsou umístěny lucerny ve tvaru hvězdic, doplněné hlavami andílků a festony. Na ukončující římse sedí figury andílků s emblémy víry, naděje a lásky. Ve středu je osazena na nízké podnoži zeměkoule, nesoucí oblak se sedícími postavami Krista s křížem a Boha - Otce se žezlem, mezi nimi o něco níže na srpku měsíce stojící postava Panny Marie se sepjatýma rukama, nad jejíž hlavou figury hlavní skupinu drží kovovou korunu. Celek uzavírá kovová svatozář ve tvaru trojúhelníka s postavou letící holubice uprostřed. Na soklu nápisy s chronogramy: „Per sen Ctos Istos a DIVVA nos san Ctis a Ma Tr n tas“ – „San Cta Mar a Virgo De para esto h C“ – LaVs Deo Patr“. Barokní sloup sv. Trojice s bohatou plastickou výzdobou stojí na horním konci Tržiště na vysoké cementové podezdívce. Je obehnán železnou mříží a přístupný zdola i shora schodišti. Trojúhelníkový sokl s konkávně vyhloubenými stěnami a s rohy šikmo skosenými, stojící na plasticky profilované základně, nese výrazně profilovanou a zalamovanou římsu se sochami sv. Vojtěcha, sv. Augustina a sv. Floriana. Na tomto spodním soklu stojí užší a vyšší postament, obdobně utvářený, k jehož zkoseným, téměř kolmým rohům přiléhají volutově stočené lizény, které jsou jakoby konsolami, podpírajícími bohatě profilovanou vyloženou římsu, nesoucí na rozích postavičky putti, hrajících si se symboly Víry, Naděje a Lásky. Na konkávních stěnách tohoto horního soklu jsou zavěšeny lampy v podobě šesticípých hvězd, zeleně z zasklených, na hranách zlacených a věnčených čtyřmi andílčími hlavičkami, oblaky a květinovými festony. Nízká pyramidová střecha je basí pro hlavní figurální skupinu, nesenou zemskou koulí a nebeskou sférou: bok po boku sedí Bůh - Otec a Kristus s Křížem, nad nimi se vznáší Duch svatý. Poněkud níže na srpku měsíce vznáší se Marie, drtící pod nohama hada hříchu. Figurální výzdoba je vytesána z labského pískovce. Na stěnách spodního soklu jsou vyryty nápisy s chronogramy. Na stěně západní: Per sanCtos Istos aDIVVa nos SanCtis slili trlnltas; na stěně jihozápadní: SanCta MarIa Virgo Del para esto hIC; na stěně severovýchodní: LaVs Deo patrI. Na patě západního boku soklu vyrytý nápis: ERECT. J. WENDA 1716.