sloup se sousoším Nejsvětější Trojice

Sloup Nejsvětější Trojice je situován na svažitém náměstí, jižně od budovy radnice, nad kamennou kašnou. Pískovec. Na kamenné, v půdorysu šestiúhelníkové třístupňové kvádrové podezdívce, se zdvihá monumentální sloup komponovaný na půdorysu kruhu prostoupeného trojhranem. Vysoký sokl tvoří válec nasedající na zalamovanou římsu a prolomený třemi vysokými půlkruhovými nikami zakončenými konchou. V nikách stojí plastiky sv. Norberta, sv. Vojtěcha a sv. Quodvultdea. Mezi nikami člení sokl široké lisény s ortogonálními vpadlinami. K lisénám přistavěné hranolové ořímsované podstavce nesou sochy sv. Floriána, sv. Václava a sv. Leopolda. Sokl je završen římsou, na které stojí na zeměkouli socha Immaculaty. Další částí je vysoký, vzhůru se zužující válcový dřík sloupu se třemi zužujícími se lisénami, které jsou na obou koncích stočeny do volut. Ve vrcholu, na podnoži s hlavičkami andílků a girland stojí k východu obrácené sousoší Nejsvětější Trojice, žehnající níže postavené soše Panny Marie, pozůstávající ze soch Boha Otce a Krista trůnících na oblacích, mezi nimi se vznáší na paprskové gloriole plastická holubice, symbol Ducha Svatého. Z hlavice visí šňůry akantových květů. Kolem sloupu je kuželková balustráda se sochami bl. Hroznaty, sv. Rozálie a sv. Jana Nepomuckého. Vše stojí na dvou kamenných stupních, opakující jeho půdorys (kruh prostoupený trojhranem), vložená mezi čtyřboké pilířky na rozích a uprostřed segmentově vydutých stran.