Slovanský dům

Řadová třípodlažní zděná omítaná budova obdélného půdorysu na hloubkové parcele situována v pravidelné zástavbě ulice Na Příkopě. Hlavní průčelí do ul. Na Příkopě je členěno dvěma mělkými rizality, v nichž jsou v ose umístěny portály, půlkruhově zakončené, osazené v pilastrové edikule, zakončené průběžnou zalamovanou římsou. Pilastry jsou přepásány. Prosklené výkladce přízemí jsou segmentově zakončeny. Okenní osy pater jsou obdélné, pravoúhle zakončené, lemované šambranami, s průběžnými nadokenními římsami a reliéfními klasicistními vegetabilními výplněmi v suprafenestrách. Na rizalitu se střídají trojúhelné frontony se segmentovými a prostor mezi okny je řešen pásovou rustikou. Okna 2. patra mají v parapetních výplních šátky. Rizalit je završen trojúhelným tympanonem s reliéfní figurální výzdobou, nad postranními křídly jsou vztyčeny volutové štíty se segmentovými nástavci a atiky s vázami a sochařskou výzdobou. Dvorní fasáda novodobě upravena, obložena kamenem. Dvůr na všech stranách obestavěn novostavbami. Z jedné části naléhá čp. 866. Z doby před 2. sv. válkou pochází zástavba v německém slohu, situovaná za uliční budovou. V tomto objektu se v patře nachází dva velké sály, z nichž ten větší je využíván jako sál taneční. Průčelní objekt do ul. Na Příkopech v suterénu vykazuje místnosti, zaklenuté křížovými klenbami na pilířích. V přízemí dva průjezdy, klenuty valeně s výsečemi, další prostory klenuté valeně s výsečemi, dochovány stlačené portály s hlavními klenáky v ose. V přízemí rovněž dochovány prostory s plochými stropy, zdobenými přízedními pilastry a vejcovcem se zubořezem. Schodiště do patra nadklenuto valeně kónicky, nad mezipodestami křížové klenby. V patrech místnosti plochostropé s fabionovou římsou. Prostor pasáže zakryt skleněnou střechou.