socha Panny Marie

Barokní plastika na impozantním, téměř 3 m vysokém podstavci je situována na břehu vodní nádrže Švihov jihovýchodně od kostela na místě bývalého náměstí obce Zahrádka. Na čtvercovém půdorysu jsou umístěny dva žulové stupně tvořící základ pro barokní odstupňovaný podstavec se sochou bolestné Panny Marie. Podstavec čtvercového půdorysu má v rozích mohutné zaoblené voluty zužující se směrem nahoru do malých nárožních volutek. Nad volutami je umístěn kvádr, na jehož východní straně je rytý nápis s chronogramem. Na západní straně kvádru jsou nad sebou dva různě velké plastické květy. Kvádr je završen mohutnou profilovanou deskou s dalším podstavcem s volutami. Nad nimi je oblačná základna s plastickým reliéfem pěti kristových ran. Ve vrcholu na nízkém podstamentu stojí nadživotní plastika znázorňující Bolestnou Pannu Marii. Stojící světice s mírně nakročenou nohou má levou ruku ohnutou v lokti a přitisknutou k hrudi. Pravice spuštěná podél těla přidržuje cíp zřaseného pláště přehozeného přes levou ruku. Na soše jsou patrné zbytky polychromie.