socha Panny Marie

Socha Panny Marie Immaculaty se nachází v areálu barokního kostela sv. Mikuláše, který byl v průběhu své existence několikrát přestavěn. V letech 1694 – 1696 probíhalo rozšíření kostela pod vedením zednického mistra Baltzera Hilleho, který během výkopových prací v roce 1695 nalezl při prohlídce místa pro založení zdi v přibližně 1,8 m hluboké stavební jámě zhruba 10 cm vysokou sošku Panny Marie s Ježíškem. Zpracování plastiky odkazuje na monumentální sochařství ve dřevě v 15. století. Nález hliněné sošky dal podnět k velkému rozšíření mariánského kultu mezi místním obyvatelstvem. Obchodník Elias Hielle pod vlivem událostí nechal roku 1698 zhotovit sochu Panny Marie Immaculaty, která stojí poblíž vchodu kostela. Z popudu místního zbožného obchodníka v roce 1717 vzniklo též Bratrstvo Bolestné Matky Boží. Socha Panny Marie se nachází v zahradě novorenesančního domu č. p. 8 (Červený kříž) a je zhotovena ze světlého pískovce. Je dílem zatím neznámého autora a její vznik dle formálního projevu lze klást do poloviny 18. století. Na zadní straně dříku soklu je rytá datace 20 Juny 1698, kterou lze však dle formálního provedení vztáhnout pouze k soklové architektuře, nikoliv k soše. Původní socha, která zde byla roku 1698 umístěna, byla zřejmě nahrazena novou. Stojící postava Panny Marie Immaculaty v klasickém ikonografickém pojetí je výrazně esovitě prohnutá, v kontrapostu s odlehčenou pravou nohou. Stojí se sepjatýma rukama na sféře a bosou pravou nohou šlape na hada, obtočeného kolem sféry a svírajícího v tlamě jablko. Obličej hledí s exaltovaným výrazem vzhůru, hlava je mírně natočená k pravému rameni. Část vlasů je skryta pod rouškou, několik pramenů se však stáčí kolem obličeje. Oděv tvoří šat a plášť obtáčející levé rameno a přepadající částí cípu přes sepjaté ruce; další záhyby výrazně odletují od pravého boku postavy. Spodní šat je podvázán na hrudi tkanicí a je členěn ostře zalamovanými, převážně vertikálními záhyby sledujícími objemy postavy. Socha je umístěna na profilovaném kruhovém nástavci spočívajícím na masivním soklu tvořeném patkou, hranolovitým dříkem a krycí deskou s profilovanou římsou s reliéfním dekorem (listovec, kapky). Dřík soklu je ze všech stran zdoben zrcadly s nízkými raně barokními reliéfy. Na jižní boční straně je to okřídlená hlava cherubína s květinovým festonem, na protějškové straně květinová váza a zadní straně boltcová kartuš, pod níž se nalézá výše zmíněná rytá datace.