socha sv. Antonína Paduánského

Skulpturu tvoří dvoustupňový sokl a vlastní socha světce. Hranolový dolní stupeň má boční stěny užší, než přední a zadní. Dole je nízký širší podstavec, oble přecházející v hlavní část. Jeho přední stěna je zaoblená, je na ní obdélné pole, které má nahoře dovnitř vykrojené rohy a obloukovitě rozšířený střed. V poli je reliéf Klanění tří králů. V dolní části výjevu se nacházejí postavy. Uprostřed je situována Panna Marie s Ježíškem, sedící na vyvýšeném místě. Marie má dlouhé šaty s dlouhými rukávy, pod oděvem se rýsují obě nohy. Záda halí plášť, kryjící část ramen a sepnutý šňůrou pod krkem. Hlava s dlouhými vlasy, vroubícími obličej, je lehce nakloněná k pravému rameni, kryje ji rouška. Marie se dívá na Ježíška, kterého drží na klíně. Pravá ruka ho přidržuje pod pravým paždím, levá paže je ohnutá v lokti před tělem a ruka drží Ježíška za jeho levou ruku a předloktí. Ježíšek je znázorněný jako pololežící, s hlavou vedle matčiny pravé paže. Obě nohy má pokrčené v kolenou, paže ohnuté v lokti. Pravá je pozdvižená, ruka s žehnajícím gestem směřuje k jednomu z králů. Druhá ruka se drží Mariiny levé ruky. Ježíšek je až na bederní roušku nahý. Na hlavě má krátké vlasy, ústa jsou lehce pootevřená. Na levé straně výjevu (z hlediska pozorovatele) je skupinka tří králů, situovaných téměř v řadě za sebou. Přední (a dolní) král klečí v pravém profilu. Má oděv s dlouhými rukávy a plášť, nahoře s hermelínem. Paže jsou ohnuté v lokti před tělem, ruce sepjaté k modlitbě. Král má výrazný skobovitý nos a nadočnicové oblouky, tvář má vážný výraz. Vlasy a krátký plnovous jsou vlnité, na hlavě je koruna. Za postavou se nachází stojící střední král, zobrazený v pravém poloprofilu. Šat kryje plášť, vlevo dole rozevlátý. Viditelná je pouze pravá paže, ohnutá v lokti před tělem, ruka drží oblou nádobku s víkem. Král má delší vlnité vlasy, na hlavě je koruna. Obličej s pootevřenými ústy se natáčí k pozorovateli. Za touto postavou stojí třetí král, který má místo koruny na hlavě turban, doplněný bohatě nařasenou rouškou podél obličeje a pod bradou. Jeho šat je na levé straně rozevlátý, pravá ruka přidržuje lodičku na kadidlo. Na pravé straně výjevu je čelně stojící mužská postava, pravděpodobně svatý Josef. Zobrazený je v poněkud menším měřítku. Má dvojí šat – vrchní je přepásaný a kratší, má dlouhé rukávy. Pravá paže je ohnutá v lokti před tělem, ruka spočívá na hrudi. Levá paže, visící podél těla, je pouze naznačená. Muž má delší vlnité vlasy a plnovous. Střední část reliéfu tvoří architektura, znázorňující chrámový interiér se sloupy, nesoucími architráv. Uprostřed architektury je klenutý prostor na způsob závěru kostela s naznačeným oltářem. Do tohoto prostoru zasahuje horní část postavy Panny Marie. Na pravé straně nahoře architekturu částečně zakrývá závěs. V horní části reliéfu je nebe s mnoha bachratými obláčky. V jejich středu se nachází Duch svatý v podobě čelně situované holubice s rozepjatými křídly, dole obklopený svatozáří ze střídavě kratších a delších svazků paprsků. Na bočních stěnách dolního stupně soklu je prázdné obdélné pole s dovnitř vykrojenými rohy. Na zadní straně je podobné pole s nápisy: nahoře „STIEFTER ANTON BREISLER“, uprostřed letopočet 1726, pod ním „RENOVIRT / ANTON ILNER UND / ANTON PREISELER / 1886“. Dolní stupeň soklu zakončuje profilovaná přesahující římsa. Horní stupeň soklu má dole podstavec, na jehož přední straně se nachází nápis: ARME¨SINDER IEZT VND IN / DER STVND VNSERS ABSTER / BENS AMEN“ - jde o pokračování nápisu na vyšší části soklu. Ta má projmuté boky, opatřené volutou s dolním závitem. Na přední straně je nápis „HEILIGER / ANTON BIT GOT / VÜR VNS“. Umístěný je v poli, vymezeném plastickým okrajem, v dolní části s rozšířeným středem. Podobné pole, avšak prázdné a dole rovné, je na zadní straně soklu. Socha sv. Antonína Paduánského zobrazuje světce stojícího s odlehčenou pravou nohou v čelní pozici na deskovém podstavci. Oblečen je v řádovém rouchu, které je zejména v dolní části jen málo členěné na záhyby. Přepásané je cingulem, jehož konec sahá až téměř na zem podél světcovy levé nohy. U pravého boku je za cingulum zavěšen růženec. Pod dolním okrajem oděvu jsou vidět části chodidel, obutých do sandálů. Na zadní straně je výrazná zejména špičatá kapuce, sahající až nad cingulum. Antonín má obě paže ohnuté v lokti, ruce přidržují Ježíška, sedícího na roušce. Světcova pravá ruka je pod Ježíškovým pravým chodidlem, levá pod jeho zadečkem. Antonín má krátké vlasy, sčesané za uši. Hledí vzhůru, ústa jsou pootevřená. Nad hlavou je zlacená svatozář, tvořená střídavě delšími a kratšími svazky paprsků. Ježíšek je situován v levém poloprofilu, tělem se opírá o světcovu levou paži a trup. Obě nohy má pokrčené v kolenou a mírně oddálené, pravé chodidlo je skryté v roušce. Výrazné je baculaté bříško. Pravá paže je pozdvižená a natažená od těla, ruka drží Antonína za krkem. Levá paže vede podél těla, ruka s nataženým ukazováčkem přidržuje roušku, na níž Ježíšek sedí. Ježíšek má krátké vlnité vlasy, nad hlavou je obdobná svatozář jako u sv. Antonína. Ježíškova hlava je mírně natočená k levému rameni, hledí na pozorovatele.