socha sv. Jana Nepomuckého

Před vstupem do kostela Povýšení sv. Kříže se nachází pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého, která původně stála na městském náměstí. Figurální plastika je raným projevem světcova kultu a světec je zobrazen v mírně podživotní velikosti. Základnu díla tvoří podstava o dvou schodech čtvercového půdorysu, na níž je ve středu umístěn hranolový kubický sokl. Z něj vystupuje čtyřhranný podstavec s patkou, hladkým dříkem a profilovanou římsovou hlavicí. V ploše stěn dříku jsou rytá nápisová zrcadla. Na podstavci spočívá nízký hranolový, směrem vzhůru se zužující sokl s mohutnou patkou, na bocích zdobenou masivními volutovými závitnicemi. Dřík soklu je členěn malými rytými zrcadly a dosedá na něj široce předstupující profilovaná římsová hlavice. Samotná socha sv. Jana Nepomuckého je usazena na samostatném soklíku kubického tvaru. Figura světce je esovitě prohnutá ve výrazném kontrapostním postoji, váha těla spočívá na světcově pravé noze, levou má pokrčenou v koleni. Sv. Jan Nepomucký je oděn v tradiční oděv, splývající v dramaticky zřasené drapérii. Nepokrytá hlava, sklánějící se k pravému rameni, je orámována svatozáří s hvězdami, pohled světce je upřen k nebi. V pravé zdvižené ruce třímá zlacený křížek, levá ruka je spuštěna podél těla a drží biret. Předmětem ochrany je socha sv. Jana Nepomuckého na vymezeném pozemku.