socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana Nepomuckého je umístěna v JZ části dolní jižní návsi před domem čp. 11, patrně bývalou školou. Socha, orientovaná čelem k SV, stojí na novodobě vyzděné nízké široké základně lichoběžníkového tvaru, složené z pečlivě skládaných žulových kvádrů. Žulový, cca 1,6 m vysoký čtyřboký pilířový podstavec, dělený tradičně na sokl, hranolový dřík a římsovou hlavici, je v horní části dříku po stranách rozšířen volutami, vrcholová římsa je uprostřed segmentově vyklenuta. Na čelní stěně pilířového dříku je vytesáno velké zrcadlo kazulového tvaru s rytým majuskulním nápisem s chronogramem 1735: DIVo / IoannI / posUerUnt / e DeVotI / one zDU / ChoVICen / ses. Nad zrcadlem pod římsovou hlavicí jsou symetricky rozmístěna rytá písmena D O M. Linie písma i obvodová linie zrcadla jsou novodobě vyzlaceny. Socha sv. Jana spočívá na samostatném nízkém žulovém soklu, po stranách konkávně projmutém a římsovitě ukončeném. Socha je pískovcová, vysoká 1,7 - 1,8 m, novodobě polychromovaná a zlacená. Světec, stojící na stylizovaných šnekovitě zavíjených oblacích, je zobrazen v tradičním pojetí i rouchu, pouze svrchní pláštěnku netvoří proti obvyklejšímu pojetí kratičká mozeta, ale delší almuce. Postava je v důsledku kontrapostního postoje s uvolněnou a v koleni pokrčenou levou nohou esovitě prohnuta. V náručí drží v diagonální poloze pravou rukou masivní krucifix s novodobě pozlaceným korpusem, levou svěšenou rukou drží biret. Nepokrytou hlavu rámuje kruhová drátěná zlacená svatozář s tradičními pěti šesticípými hvězdami.