socha sv. Jana Nepomuckého

Kaplička nemá formu samostatné stavby, ale je včleněna do jihovýchodní obvodové zdi přízemního domu čp. 43 vpravo od tupoúhle zalomeného nároží budovy. Prostor kapličky tvoří vysoká hluboká půlválcová nika zaklenutá konchou. Nika prostupuje téměř celou výší průčelní zdi domu, její základna je zvýšena proti úrovni chodníku o jeden schod a její vrchol dosahuje pod linii podstřešní římsy. Půlkruhový záklenek je po obvodu rámován plochou archivoltou s dvojitou štukovou lištou, jež se odvíjí z krátkých jednoduše profilovaných římsových náběhů v úrovni patek oblouku. Po stranách vystupují z náběhů až k linii okapní římsy domu úzké vertikální omítkové lizénové pásy. Plochu průčelí kolem niky kryje hladká štuková omítka s vícevrstevným vápenným nátěrem. Pod místy se odlupující nejnovější mírně narůžovělou vrchní vrstvou je patrný starší světleokrový nátěr, plastické články jsou čistě bílé. Výklenek je uzavřen trojdílnými dveřmi rámové konstrukce s plochými kovanými závěsy, osazenými v líci průčelní stěny domu. Boční křídla dveří jsou pevná, pouze střední, v horní části prosklené křídlo je otvíravé. Obdélné výplně křídel jsou zdobeny vyřezávanými geometrickými rozetami. Horní polovina výklenku je zcela prosklena trojdílným oknem, v jehož vrcholu byl zasazen dnes ztracený tepaný nebo litý akantový symetricky stylizovaný ornament. Dřevěná konstrukce je napuštěna hnědou zřejmě fermežovou barvou, dnes silně zvětralou. Uvnitř kapličky stojí vysoký žulový pilířový podstavec s nízkým deskovým soklem, oblounovou patkou, hranolovým dříkem rozšířeným při základně postranními volutami a s vysokou profilovanou, lehce vyžlabenou římsovou hlavicí. Čelní stěna dříku, lemovaná po obvodu úzkým plastickým páskem, je pročleněna vpadlým obdélným zrcadlem s čtvrtkruhově vykrojenými dolními rohy a ukončujícím odsazeným půloválným obloukem ve vrcholu. Zcela dole při základně dříku je v oválné reliéfně vystupující tabulce vytesán letopočet 1832. Do přední strany hlavice je zapuštěno volutami zdobené železné ramínko se schránkou na světlo v podobě symbolické šesticípé hvězdy, do jejíž kovové konstrukce jsou zasazena barevná skla. Na podstavci spočívá socha sv. Jana Nepomuckého, zhotovená pravděpodobně z jemnozrnného pískovce, vysoká asi 160 cm. Kámen byl v novější době opatřen vícevrstevným bílým vápenným nátěrem, který značně zakrývá charakter přírodního materiálu. Postava, stojící na nízkém hranolovém soklu, je zobrazena frontálně v nevýrazném kontrapostu s nosnou levou nohou a uvolněnou, v koleni lehce pokrčenou pravou nohou. Postoj figury je značně ztuhlý, téměř ztrnule nepohnutý. Světec drží oběma rukama v náručí velký krucifix s korpusem v diagonální poloze s vrcholem kříže u levého ramena. Sv. Jan je oblečen v tradičním oděvu s dlouhou, k zemi splývající klerikou, rochetou sahající pod kolena, lemovanou krajkami na dolním okraji a na rukávech, dlouhou, až pod pás spadající kanovnickou almucí s malou kapucí. Hlavu s delšími vlnivými vlasy kryje kněžský biret a rámuje kruhová drátěná svatozář s pěti stříbřenkou natřenými šesticípými plechovými hvězdami, tvář s lehce pootevřenými ústy a smírným, poněkud unylým výrazem odevzdání lemuje krátký kadeřavý plnovous.