socha sv. Jana Nepomuckého

Na nízkém přízemním stupni stojí kvadratický pískovcový sokl, do jehož čelní strany je v rámečku s vykrajovanými rohy humanistickou minuskulí (v. p. 3-6 cm) vtesán nápis Obnoveno 1890. Na horním, zužujícím se okraji soklu je umístěn středový dřík, ve spodní části rozšířený a dekorovaný mušlovitým reliéfem. Na dříku v segmentově završených nikách trojice světeckých reliéfů: na čelní straně Putování sv. Jana Nepomuckého, vlevo sv. Ludmila a vpravo sv. Josef s Ježíškem. Hlavice tvořena rozeklanými volutami, z jejichž středu vystupuje reliéf vinného hroznu a pod ním reliéf Božího oka v kartuši. Na okrajích hlavice dvojice andělských hlaviček. Pískovcová socha světce, vysoká cca 160 cm, v tradičním kanovnickém oděvu, držící oběma rukama krucifix, k němuž se mírně přiklání. Klidová práce. Značně nejasné je autorství a doba vzniku objektu. Není vyloučeno, že socha světce může být jiného data než podstavec s reliéfy. V místním podání se traduje, že autorem sochy je jeden z lidových sochařů Zemanů ze Žernova a Tatobit, nicméně zarážející je skutečnost, že oba své práce bezvýhradně signovali a vesecký sv. Jan Nepomucký neobsahuje kromě pozdějšího nápisu žádné jiné texty - pokud ovšem nebyly během opravy v r. 1890 zahlazeny. Na zemanovskou provenienci poukazují především nárožní andělské hlavičky a strnulý výraz obličeje Nepomuckého. V případě potvrzení této domněnky bychom mohli objekt datovat mezi roky 1837-1888. Rovněž se ale nemůžeme vzdát myšlenky, že autorství je třeba připsat některému z lidových sochařů 18. století.