socha sv. Jana Nepomuckého

Dílo je umístěné v rovinné travnaté ploše uprostřed třebenického Havlíčkova náměstí. Socha se obrací k jihu, stojí přibližně v ose Dlažkovické ulice, která ústí do náměstí. Památka je tvořena hranolovým podstavcem osazeném na jednom stupni, plintem a vlastní sochou světce. Je zhotovena z pískovce. Jednostupňový fundament stojí na zřejmě betonovém rozpraskaném základu, který se pohledově uplatňuje v úrovni terénu, možná jde pouze o obrubu v šířce jalového stupně. Jeden polozapuštěný kamenný stupeň je zpředu předložen před fundament. Na fundamentu o výšce jednoho stupně je umístěn profilovaný podstavec. Hladká soklová část přechází ustupující profilací na hranolový dřík mírně obdélného průřezu. Dřík je pročleněn ze všech stran mělce vpadlými zrcadly. Boční zrcadla jsou pravoúhlá, prázdná, se zpět vystouplou střední plochou. Čelní a zadní zrcadlo má odsazenými oblouky okosené rohy. V předním zrcadle je vyryt německý a v zadním český nápis. Dřík je zakončen římsovou hlavicí. Na podstavec dosedá ustupující profilací rozvinutý plintus sochy. Z čelní strany je jakoby seříznutý, lemovaný volutami, jeho prostřední mírně dopředu vzedmutou část zdobí reliéfní feston. Vrchní část plintu nad římsou tvoří hladká deska, na ní je vpředu vpravo umístěna signatura autora. Vlastní figura působí klidným, mohutně rozložitým, lehce dynamickým dojmem. Světec je nakročen doprava, v náruči pravé ruky drží i krucifix, ke kterému stáčí pohled. Jeho šat je diagonálně rozvlněn, z pravé horní k levé dolní straně. Sv. Jan Nepomucký je oděn tradičně, do kanovnického roucha, na hlavě má biret. Jeho tvář je zarostlá plnovousem, vlasy mu na levé straně ve vlnách sbíhají k límci.