socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana Nepomuckého je situována přibližně uprostřed podélné návsi průčelím k jihozápadu, na svahu vlevo od silnice H.Brod – Přibyslav. Ve svahu pod sochou se nachází 7 kamenných stupňů jednoduchého schodiště, nejvyšší schodištní stupeň má jednoduchou římsu. Na jeho úrovni je dláždění plochými lomovými kameny. Ze stran jsou boky dlážděné plošiny a z části i schodiště vyzděny zdivem z blokového kamene – terasem. Socha stojí v oplocení zapuštěném v nárožích do soklu z podélných kamenných hranolů. Oplocení (přibližně čtvercového průřezu) tvoří kovaná železná mříž, jejíž nárožní sloupky mají čtvercový průřez a jsou nahoře ukončeny kuličkou. Mříž dále tvoří svislé pruty rovněž čtvercového průřezu stažené nahoře a dole zdvojeným železným páskem. Každý prut je tordován. Sokl postamentu je rámován v terénu osazenými 4 plochými kamennými kvádry staženými k sobě železnými sponami. Sokl je tvořen hranolem čtvercového půdorysu. Směrem nahoru se poněkud rozšiřuje a je ukončen jednoduchou římsou tvaru plintu a patky. Na soklu spočívá tělo postamentu tvaru vysokého hranolu čtvercového průřezu. Jeho boční stěny jsou zdobeny výplní (diamantovaný obdélník s půlobloučky na kratších stranách a s vykrojenými rohy), jejíž plocha je záměrně nahrubo zdrsněna. Na průčelní stěně těla postamentu diamantování a zdrsnění až na centrální část (kromě půlobloukových zakončení) chybí. Zde je vysekaný a zlacený nápis: (s chronogramem 1726): /honorI/&/VeneratIonI/DIVI/IoannIs/nepoMVCenI/fIerI feCIt/A:S: P:L:/ Nápis je proveden majuskulemi, poslední dva řádky jsou nezlaceny. Tělo postamentu završuje výrazně vodorovně vyložená a profilovaná římsa, na níž spočívá oblak tvaru přibližně komolého kupovitého jehlanu, který nese podložku čtvercového půdorysu se zkosenými rohy. Na této podložce stojí socha sv. Jana Nepomuckého v kanovnickém rouchu a biretu v mírně esovitém prohnutí. Světec drží v náručí kamenný krucifix – pravicí za dolní část kůlu kříže, levicí za střední část kůlu, přičemž se prsty dotýká korpusu. Hlava světce je poněkud pootočenou doleva dolů – směrem k Ukřižovanému.