socha sv. Jana Nepomuckého na podstavě

Socha sv. Jana Nepomuckého stojí na vysokém soklu (výška 195 cm), sestávajícím z profilované patky (obvod 70 x 66 cm), hranolovitého dříku (40 x 38 cm) s jednoduchým lineárním ornamentem na přední straně a hlavice profilované několikanásobným kónickým vyžlabením. Mezi hlavicí soklu a samotnou sochou je ještě vložen menší soklík (výška cca 30 cm), u patky pravoúhlý, výše konkávně vyžlabený. Sv. Jan Nepomucký klečí na pravém koleni opřen o tento soklík, levou nohou pak spočívá na ploše hlavice hlavního soklu. Je lehce serpentinovitě vytočen; určitá komplikovanost držení těla vylučuje autorství místního neškoleného kameníka. Sv. Jan je oděn do kněžského roucha, v levé, sklopené ruce drží biret, v pravé, pozdvižené, pak boltcovitou kartuš s dnes těžko rozeznatelným ornamentem, patrně Paládiem země české. Postava je prostovlasá, hlavu natočenou k pravému rameni korunuje svatozář původně s pěti hvězdami, dnes vrchní hvězda chybí. Svatozář je pokryta silnou vrstvou rzi. Celková výška postavy je 130 cm. Zadní strana soklu je až na profilovanou patku seříznuta, v horní části se nachází těžko rozeznatelný nápis 189, zasazený v nepravidelně vyrytém obdélníku. Materiálem je pískovec.