socha sv. Linharta na podstavě

Socha světce, sv. Linharta na pilíři, je umístěna v extravilánu obce, v polích, ve směru ze Sobčic na Kabáty, u křižovatky polních cest ve směru západním od kostela sv. Prokopa. Kvádrový sokl s příložkou, o rozměru 100 x 65 x 50 cm výšky, přechází oblounovou římsou do spodní části podstavce. Jeho kasulový tvar je ve spodní a hoření části zdoben volutovými křídly, hrany podstavce jsou zvýrazněny páskovými rokajemi. V oválné kartuši ve spodní části podstavce je vytesán čtyřřádkový text : Beate / LeonarDe a poena peCorIs / et qVaLIbet anIMatVes / Voventes absoLVe / (volný překlad: Blahoslavený Linharte, od trestu na dobytku a jakékoli duše, chraň ty, kteří zasvětili). Nad kartuší je vytesán reliéf se sv. Janem Křtitelem, v kontrapostu, zobrazený poutník s rukama opřenýma před tělem o hůl, okolo hlavy s paprsčitou svatozáří, u levé nohy s beránkem. Sokl je ukončen masivní dvoustupňovou římsou, uprostřed vzdutou s volutovými křídly. Mezi nimi se nachází zdobená kartuše s palmetami a rytým textem: stat et statuIt / seMper a DeVoto popVLo / SobsChICinsI eX / Voto (volný překlad: Stojí a vždy /tu/ stálo z vůle zbožného lidu Sobčického). Nad kartuší mušle, od středu zdobená trojúhelnými reliéfními pásky. Na segmentovém soklíku římsy je umístěna v kontrapostu socha světce v životní velikosti, sv. Linharta, s mitrou na hlavě, berlou uchopenou v levé ruce, s pravou rukou ohnutou v předloktí, plášť přehozený přes ramena je sepnut pektorálem, u pravé nohy světce ležící dobytče, na soklíku řetězy. Zadní strana podstavce ve spodní části s dodatečně vyrytým nápisem oprav a obnovy památky, nad textem v mělké nice kasulového tvaru je vytesán patron Země české, sv. Václav, se štítem uchopeným v pravé ruce, v levé ruce s praporcem. Na římse v zadní části v rokajové elipse nízký reliéf s umírajícím sv. Františkem Xaverským, římsa v ploše reliéfně zdobená. Materiálem světlý pískovec, celková velikost 370 cm.